mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ryan

  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox

Tungkol sa Akin

Ako ay may asawa at may dalawang magagandang anak na babae. Ako’y isang pediatrician at nagtatrabaho kapwa sa clinic at hospital kung saan tumutulong ako sa pagpapatakbo ng level II NICU. Masaya ako sa paglalakbay kasama ang pamilya ko at hilig ko ang magbasa at pag-aralan ang iba pang mga kultura. Mahilig ako sa mga gawain sa labas ng bahay at ang paborito ko ay ang trail running.

Bakit Mormon Ako

Ang pangunahing turo ng Simbahan ay na maaaring magkasama magpakailanman ang mga pamilya at mamuhay sa piling ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay dahil sa hangarin nating magkaroon ng walang-hanggang pamilya. Mormon ako, dahil ang pinakamahalaga sa buhay ko ay ang aking asawa at mga anak at sa mabuting pamumuhay at pagsunod sa mga alituntunin ng ebanghelyo, matitiyak kong makakasama ko ang aking pamilya sa kabilang-buhay, hindi hanggang sa paghiwalayin lamang kami ng kamatayan.

Personal na mga Kuwento

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

Dahil sa mga kasanayan ko bilang pediatrician at instructor sa neonatal resuscitation nagagawa kong magbigay ng oras at tumulong sa pagtuturo sa iba pang mga doktor at narses kung paano gamitin ang mga alituntunin ding ito para iligtas ang buhay ng mga bagong silang na sanggol na nasa panganib. Ang simbahan ay nagbibigay din ng kagamitan sa lahat ng hospital para magamit sa pagtulong na iligtas ang buhay ng mga sanggol. Sinabi ng isang doktor sa Brazil na nagtatrabaho sa napakalayo at mahirap na lugar, matapos dumalo sa isa sa mga kursong itinuturo ng simbahan, na isang linggo bago iyon may isang sanggol na isinilang sa kanilang klinika na hindi humihinga at wala silang nagawa para tulungan ang sanggol at minasdan lang nilang mamatay ang sanggol. Ngayon, matapos dumalo sa kurso at matanggap ang kagamitang medikal na bigay sa kanila ng simbahang Mormon, hindi na sila uupo lamang at mamasdang mamatay ang isang sanggol nang walang ginagawa at hindi tumutulong. Sa paggamit ng aking mga talento nakakatulong ako sa pagliligtas ng buhay ng mga sanggol sa buong mundo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Kaming mag-asawa ay hinilingang maging mga humanitarian missionary. Nagpupunta kami sa Brazil at Africa at tumutulong sa pagtuturo ng neonatal resuscitation sa mga doktor at narses. Ibinibigay namin ang aming panahon at kailangang iwan ang aming mga anak habang naglalakbay kami sa maraming lugar upang tulungan silang matutong pangalagaan ang mga sanggol na may problema sa paghinga pagkasilang nila. Minsan mga 10 araw kaming wala, kahit na malaking sakripisyo ito sa aming pamilya. Napakasarap ng pakiramdam na nakatutulong kami sa pagliligtas ng buhay.