mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ruth

  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise

Tungkol sa Akin

Ako’y taga-Bolivia. Siyam na taon na akong naninirahan sa Estados Unidos. Ako’y may asawa at may apat na anak; ang panganay kong si Hannah, ay pumanaw agad pagkasilang niya. Nag-aral ako sa dental school sa University of Minnesota at ngayon ay nakatira ako malapit sa Washington DC.

Bakit Mormon Ako

Sumapi ako sa simbahan sa edad na 17 sa La Paz, Bolivia nang yayain akong magsimba ng isang kaibigan sa hayskul. Bago iyon naniniwala na ako sa Diyos pero nadama kong marami pa akong dapat malaman tungkol sa Kanya. Damang-dama ko rin na espesyal ako, na may isang bagay na espesyal sa akin (at sa lahat). Nang magsimba ako sa Mormon sa unang pagkakataon, sinabi sa amin ng teacher sa Sunday School na bilang mga anak na babae ng Diyos kami ay may banal na potensiyal, at maaari kaming maging katulad ng ating Ama sa Langit dahil sa pagsasakripisyo ni Cristo. Tumugma ang itinurong ito sa nadarama ko noon pa man sa puso ko, at alam kong totoo ito. May isa pang nakaakit sa akin sa relihiyong ito. Sinasabi sa Biblia na “makikilala sila sa kanilang bunga.” Ang mga taong nakilala ko sa simbahan ay mababait, mapagmahal, at naglilingkod nang hindi naghihintay ng kapalit. Humanga ako rito; gusto kong maging bahagi ng komunidad na ito ng mga tao na may pambihirang katangian. Buong buhay kong hinangad na matuto at kumilos ayon sa pinakamainam na bagay na makikita ko sa paligid ko, at heto ako at natagpuan ang isang bagay na perpekto.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Sumulat kaming mag-asawa ng mission statement ng pamilya noong aming anibersaryo ilang taon na ang nakalipas. Tinulungan kami nito na magplano kung ano ang gusto namin sa aming pamilya ngayon at sa hinaharap. Unti-unti namin itong ginagawa at napapalakas kami sa paggawa ng mga pangunahing bagay, gaya ng pagdarasal at regular na pagbabasa ng banal na kasulatan. Nagsisimba kami tuwing Linggo, kung saan nakikibahagi kami sa Sakramento (katulad sa komunyon). Ipinaliliwanag namin sa aming mga anak kung bakit mahalaga sa amin ang Sakramento, at ang simbahan. Sinisikap din naming magdaos ng gabing pampamilya minsan sa isang linggo, na tinatawag na Family Home Evening sa simbahang Mormon. Bawat linggo nagtuturo kami ng asawa ko ng maikling lesson tungkol sa ebanghelyo, na karaniwang susundan ng laro. Kung minsan parang hindi nakikinig ang mga bata, pero kalaunan may binabanggit sila tungkol sa lesson at natatanto namin na nakikinig pala sila. Higit sa lahat, sinisikap naming magpakita ng mabuting halimbawa. Kapag nakikita ng mga anak namin na tumutulong kami sa iba, gusto nilang tulungan ang isa’t isa - ginagaya lagi ng mga bata ang kanilang mga magulang. Bukod sa family home evening, tuwina ay mayroon kaming “executive session,” kung saan pinag-uusapan naming mag-asawa ang mga pangangailangan namin bilang pamilya (pera, pag-aaral, pisikal, espirituwal, atbp.). Kung minsan parang napakaraming gagawin, pero nag-iisip kami ng mga hakbang para maabot ang nais naming marating. Sa mga executive meeting na ito nirerepaso rin namin ang dati nating mga mithiin at pinag-uusapan kung ano na ang nagagawa namin at ano pa ang dapat naming pagbutihin. Ito ay patuloy na gawain.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan at paghingi ng patnubay kung paano ako magiging mas mabuting tao, mas mabuting ina, mas mabuting dentista, at mas mabuting asawa. Unti-unti kong sinisikap na magpakabuti pa. May panahon para sa lahat ng bagay. Kung minsan nakatuon ako sa pagiging dentista ko, kung minsan nakatuon ako sa pagiging mas mabuting asawa, at minsan naman sa pagiging mas mabuting babae, sa pangangalaga sa sarili ko. Sinisikap ko ring maglingkod. Hindi mahalaga kung ang paglilingkuran ko ay Mormon o hindi. Masaya ako na gawin ang higit pa para sa isang tao. Kapag nadarama kong nalulungkot ang isang tao, gusto ko silang yakapin; gusto kong madama nilang hindi sila nag-iisa. Ipinamumuhay ko rin ang relihiyon ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga magulang ko. Mahal ko sila at iginagalang. At ganito rin ang ginagawa ko sa mga kapatid ko, na tumulong sa pagpapalaki sa akin.