mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ron

  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore

Tungkol sa Akin

Ako si Ron at lumaki ako sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos pero sa Texas namuhay ang aming pamilya. Ako’y 58 anyos, isang asawa, ama na may dalawang anak at mahilig sa golf at paglalakbay sa kalawakan. Noon pa man interesado na ako sa pagpunta sa kalawakan at mapalad ako na naging trabaho ko ang pagdadala sa mga tao sa kalawakan sakay ng Space Shuttle. Mahilig akong magbasa ng kasaysayan, lalo na ng mga talambuhay, at alamin ang tungkol sa buhay, mga hamon at tagumpay ng mga tao.

Bakit Mormon Ako

Ako ay convert sa simbahan, na nakatanggap ng napakagandang patotoo sa katotohanan ng ebanghelyo ni Jesucristo nang makatapos ako ng kolehiyo noong 23 anyos ako. Wala akong masyadong alam sa Aklat ni Mormon pero napag-aralan ko ang Biblia noong bata pa ako. Binasa ko ang Aklat ni Mormon at nakadama ng kapayapaan at pagmamahal. Nagbibigay-lakas sa akin ang kaalaman tungkol sa mga taong inilalarawan sa Aklat ni Mormon at kanilang mga karanasan. Nagdasal ako at humingi ng patnubay, tumanggap ng personal na patotoo sa katotohanan, at di nagtagal ay nabinyagan. Patuloy na nagiging magandang karanasan naming mag-asawa at ng aming mga anak ang pag-aaral tungkol kay Jesucristo at pagsunod sa kanyang halimbawa at mga turo.

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Nabinyagan ako noong 23 anyos ako matapos basahin ang Aklat ni Mormon at maturuan ng mababait na Mormon missionary. Napakagandang sandali iyon ng aking buhay, isang bagong panimula sa pagsunod sa halimbawa at mga aral ni Jesucristo. Makalipas ang 35 taon naaalala ko pa ang kasabikang mabinyagan at ang payapang damdaming kaakibat ng karanasang iyon. Nabiyayaan akong mabuti mula nang araw na iyon, nagkaroon ng maraming talento at umunlad sa paglilingkod sa aming mga kaibigan at kapitbahay. Maganda at patuloy na gaganda ang paglalakbay na ito.

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Ang mga sagot sa aking panalangin ay dumating sa iba’t ibang paraan; katatagan ng damdamin sa harap ng mga hamon, dagdag na kabatiran at katalasan ng isip sa pagtugon sa mga hamon ng isipan, at pisikal na proteksyon sa panahon ng kalamidad. Ngunit ang mas mahalaga, nadama ko ang payapang kasiguruhan ng kaligtasan at kapayapaan sa pagsunod kay Jesucristo at ang patnubay na ibinibigay sa mga taos-pusong humihingi sa Kanya ng payo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Paglilingkod sa kapwa ang tunay na mensahe ng ebanghelyo ni Jesucristo. Binigyan ako ng Simbahan ng maraming pagkakataon na tulungan at paglingkuran ang mga nangangailangan ng tulong o pang-unawa. Nakapagturo ako sa mga kabataan sa Sunday School, naging pinuno sa mga adult organization, at tumulong sa iba pagkatapos ng mga buhawi, baha, o personal na trahedya. Sinisikap kong ipamuhay ang aking relihiyon sa mabubuting salita, pakikipagkaibigan, at pagtulong. Ngayong hindi na ako nagtatrabaho, marami pang oportunidad ang nabuksan upang makatulong at sumuporta.