mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ricardo

  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez

Tungkol sa Akin

Ako si Ricardo. Isang entertainer. Sa turismo ang trabaho ko. Isa akong tour guide, nagtuturo din ako ng sayaw. Mahilig akong maglakad, tumawa, sumayaw, magbasa, mamasyal kasama ang aking asawa. Mahal ko ang kalikasan. Mahilig ako sa magagandang pelikula, at higit sa lahat mahal ko ang buhay.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil dama kong ang Simbahang ito, Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang Simbahan ni Cristo sa lupa. Masayang maging Mormon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nalaman ko ang tungkol sa Simbahan noong 12 anyos ako, dahil ipinakilala ako ng aking mga ate at kuya ko sa mga missionary. Itinuro nila sa akin ang Ebanghelyo at hiniling sa akin na ipagdasal ko kung totoo ba ang itinuturo nila sa akin, at nagdasal ako, at sa edad na 12, nalaman kong totoo ang mensahe, na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, kaya nagpasiya akong magpabinyag. Napakaganda ng mga naranasan ko sa Simbahan. Dumalo ako sa Seminary at sa Institute, na mga programa para sa mga kabataan kung saan itinuturo ang Ebanghelyo. Nagmisyon din ako sa Bolivia, na isang napakagandang bansa. Nagkaroon ako ng iba’t ibang tungkulin sa Simbahan; ang isa sa mga pinakagusto ko ay ang maglingkod sa kagaya kong mga kabataan sa Simbahan. Dahil sa Ebanghelyo, nakita ko kung paano napabuti at nabago ang buhay ko. Nakita ko rin ang pagbabago sa mga tao kapag ipinapamuhay nila ang tunay na mga alituntunin na bahagi ng ebanghelyo. Dama kong napakalapit ko sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Mahal ko Sila, at sigurado ako na mahal din Nila ako. May patotoo ako sa Ebanghelyong ito, at alam ko nang buong puso na ito ay totoo, na si Jesucristo ay tunay na nilalang, nabuhay na muli at isang imortal. Mahal ko ang Ebanghelyo at ang mga turo nito.