mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Paul Sleem

  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem

Tungkol sa Akin

Ako’y motivational speaker at kampeon ng pagbabasa, ang trabaho ko’y sa mga eskuwela na nagtuturo na mahalaga ang pagbabasa, pagkatuto at paggalang sa iba. Ako rin ay professional compere sa entertainment events, TV, at radyo. Nagtrabaho na ako sa iba’t ibang panig ng mundo: sa Monaco, Norway, Taiwan, Sweden, Scotland, Abu Dhabi, Germany, Ireland, at Amerika. Tinatangkilik ko ang charity na When You Wish Upon A Star, 12 taon na ngayon. “Dahil may pamilya ako, alam kong mahalaga ang pagtuturo at paggabay sa mga bata. Ang pinakamasarap sa buhay ay... Mabuhay, Magmahal, Matuto at mag-iwan ng Pamana.”

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa piling ng aking ina sa Kristiyanong tahanan. Nalaman kong mahal ako ng Ama sa Langit at naunawaan ko ang kapangyarihan ng panalangin. Naging miyembro ako ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw nang makilala ko ang senior missionary couple (sina Pauline at Lloyd). Makalipas ang anim na buwan ng tunay na PAGMAMAHAL at KABAITAN nila, hiniling kong binyagan ako ni Lloyd. Maraming nangyari sa buhay ko na nagpaalam sa akin na totoo ang simbahang ito; may asawa ako na katulad ko ang paniniwala, may tatlong anak ako na ibinuklod sa aming mag-asawa sa kawalang-hanggan. Alam kong totoo ang Ebanghelyong ito at minsan nagkakamali tayo ngunit alam ng Ama sa Langit ang ating mga kahinaan at lagi Siyang nariyan para sa arin, dahil dito lalo kong gustong tularan si Cristo at ibahagi ang patotoo ko sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat sa paraan ng aking pamumuhay. May kayamanang naghihintay sa lahat ng tao sa Ebanghelyong ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong ipamuhay ang aking pananampalataya araw-araw, para matularan si Cristo. Sa Simbahan tungkulin kong makipagtulungan sa mga kabataan sa aming ward. Tuwing Miyerkules ng gabi may youth club kami; sari-sari ang mga aktibidad dito para tulungan ang kabataan na matuto at makaisip ng mga paraan para maglingkod sa komunidad. Layon ng tungkuling ito na hikayatin ang mga kabataan na makapili at masabi ang nasa loob nila sa positibong paraan at may bagong matutuhan habang nasisiyahan.