mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Patrick Merl

  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl

Tungkol sa Akin

Nakatira kami ng aking pamilya sa Germany at ako ay isang doktor. Pinili kong maging doktor dahil gusto akong maglingkod sa mga tao. Interesado ako sa kanilang mga kuwento at buhay. Mula ako sa pamilya na itinuturing na mahalaga ang pakikibahagi sa lipunan. Naniniwala ako na isa sa mga talento ko ang kakayahang maunawaan nang mabuti ang mga kalagayan at pangangailangan ng aking kapwa. Ang pagiging doktor ko ay nakakatulong sa akin na mapabuti ang buhay ng mga taong nagdurusa. Ako ay may pamilya. Ang pamilyang pinanggalingan ko at ang pamilya ng asawa ko at ang dalawa kong anak ay napakahalaga sa akin. Dama ko na ang pamilya ko ang laging pinagkukunan ko ng lakas. Malaking bahagi ng aking identidad at lakas ay mula sa aking pamilya. Ito ang bagay na gusto kong ipasa sa mga taong pinakamamahal ko. Ang endurance sports ay libangan para sa akin at mahalagang gawin para makayanan ang tensyon sa araw-araw na pamumuhay. Napapayapa ako sa pag-eehersisyo at nabibigyan ng pagkakataong masiyahan sa kalikasan, magpahinga, at pag-isipan ang mahahalagang tanong. Sa pisikal na pagkilos nag-iiba ang pananaw ko sa mga bagay-bagay at madalas na nakakahanap ng solusyon kapag naghahanap ako ng sagot.

Bakit Mormon Ako

Isinilang ako sa pamilya na lubos na nagpapahalaga sa kabutihang-asal. Ang aking ina ay mula sa pamilyang Mormon. Ang aking ama ay sumapi sa Judaismo noong ako ay anim na taong gulang. Noon pa man ay dinadala na ako ni Inay sa mga pulong sa Simbahan, kaya kinalakhan ko na ang relihiyong ito. Sa edad na walo, bininyagan ako, na karaniwang ginagawa sa Simbahan. Patuloy akong umunlad taglay ang mga tuntuning itinuturo ng Simbahan bilang pamantayan ko sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Namumuhay ako ayon sa mga pamantayang ito. Hanggang sa ngayon binibigyan ako nito ng maraming mahahalagang karanasan, ilang mga pagsubok, ngunit marami ring magagandang bagay. Sa aking paglaki at sa edad ko ngayon, ang hamon sa akin ay laging pagtibayin ang aking pananampalataya sa mga kalagayang nagtatakda ng buhay ko. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng aking relihiyon ay na ang matapat at personal na ugnayan sa Diyos ay dapat laging sentro ng espirituwal na buhay ng isang tao. Sinisikap ko araw-araw na mamuhay ayon sa mga pinaniniwalaan ko. Ang mga pinaniniwalaan kong ito ay nakikita sa araw-araw na ginagawa ko. Ako’y isang Mormon dahil palagi kong tinitingnan kung gaano ako natutulungan ng aking pananampalataya at dahil nakikita ko na ang Diyos ay bahagi ng buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isang mahalagang alituntunin na nagpapatibay ng katotohanan ng aking relihiyon ang kasabihang, “Kaya’t sa kanilang mga bunga ay mangakikilala ninyo sila.” Kung sinusunod ko si Cristo sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng aking kapwa, ibig sabihin ipinamumuhay ko ang aking relihiyon. Ang mga bunga ng ginagawa ko ay mula sa aking pananaw sa buhay at paraan ng pamumuhay ko. Kabilang dito ang pagkakawanggawa, idealismo, katapatan sa pamilya, pakikibahagi sa lipunan, at paggalang sa mga likha ng Diyos, lalo na sa mga bagay na alam kong mga kaloob ng Diyos sa buhay ko tulad ng katapatan, pagpapakumbaba, at pananampalataya. Upang maunawaan ito at ang iba pang tuntunin, umaasa ako sa maraming tulong na makukuha ko bilang matapat na Mormon. Kabilang dito ang panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, mga tagubilin mula sa mga inspirado at nabubuhay na mga awtoridad ng Simbahan, at sa sarili kong pakikibahagi sa mga gawain sa Simbahan.