mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Patrice

  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins

Tungkol sa Akin

Natutuwa ako na ako’y isang asawa at ina at kapiling ang aking pamilya. Lumaki akong nagtatanghal kasama ng mga magulang ko’t mga kapatid sa maraming lugar sa Australia. Noon pa man kumakanta na ako at naniniwala akong naaantig ng musika ang mga kaluluwa.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa tahanang Mormon ngunit pagtuntong sa edad na 15 ko talagang hinangad na malaman kung totoo ito. Ipinagdasal ko ito at nakadama ako ng kapayapaan na hindi ko nadama sa anumang bagay noon. Nalaman kong totoo ito. Kapag alam mo ito, dadalhin ka nito sa mga lugar na hindi mo inaasahan at pagpapalain ang buhay mo sa di kapani-paniwalang paraan!

Personal na mga Kuwento

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

Gaya ng pag-ibig, ang isang talento ay walang silbi maliban kung ibahagi ito sa iba.

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

Tinulungan ako ng pananampalataya ko na makayanan ang mga pagsubok, gaya ng pagkamatay ng kapatid ko sa isang aksidente. Dahil sa paniniwala ko na walang-hanggan ang mga pamilya, hindi ako nalulungkot. Nabiyayaan ako ng kapayapaan na kahit maaaring hindi ko nauunawaan ang dahilan sa lahat ng bagay, ako’y minamahal at muli ko siyang makikita.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Dama naming mag-asawa ang responsibilidad sa mga tao sa aming komunidad kaya’t tinutulungan namin sila sa abot ng aming makakaya. Ito man ay pakikipag-usap lang, o pagtulong sa mga kaibigan na maglipat o maglinis. Dahil dito laging walang-hanggan ang pananaw ko sa aking buhay at na napakapalad ko, at nagpapaalala sa akin na huwag kong balewalain ang anumang bagay. Tinutulungan ko rin ang mga Young Women sa aming lugar na edad 12-17. May mga aktibidad kami kapag Huwebes ng gabi kung saan pinag-aaralan namin ang mahahalagang katangian gaya ng Integridad at Kabanalan. Sinisikap namin na gawing nakakatuwa o nakapagpapasigla sa espirituwal ang mga aktibidad! Sama-sama rin kaming natututo tuwing Linggo kung paano maisasabuhay ang ebanghelyo.