mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Paris

  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas

Tungkol sa Akin

Ipinanganak ako sa Atlanta, Georgia, ngunit lumaki ako sa Tuskegee, Alabama. Magmimisyon ako nang dalawang taon para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa England Leeds Mission. Gusto ko ang larong basketball at Ping-Pong, pero higit sa lahat mahal ko si Jesucristo.

Bakit Mormon Ako

Dalawang missionary mula sa Simbahang Mormon ang kumatok sa aming pinto noong ako ay 14 na taong gulang. Nag-alinlangan ako noon sa itinuturo nila sa akin at sa paniniwala nila hanggang sa hilingin sa akin ng isang missionary na magdasal ako at itanong sa Diyos kung ang itinuturo nila sa akin ay totoo. Nagdasal ako at pinagtibay sa akin ng Espiritu ng Diyos na ang itinuturo sa akin ng mga missionary ay talagang totoo. Marami akong natanggap na dagdag na mga pagpapala sa pagsisikap na ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo na itinuro sa akin ng mga missionary noong ako ay edad 14, at iyan ang dahilan kung bakit Mormon ako.

Personal na mga Kuwento

Alin sa mga turo ng Tagapagligtas ang nakaimpluwensya na sa iyong buhay?

Ang isang bagay na binigyang-diin talaga ng Tagapagligtas ay ang mahalin ang iyong kapwa. Ito ay isang pilosopiya na hindi ko pa lubusang nasusunod. Gayunman, naniniwala ako na kahit hindi ako perpekto sa buhay na ito, talagang nais ng Tagapagligtas na pagsikapan kong magawa ito. Labis-labis na pagmamahal ang natanggap ko sa buhay ko, at dahil sa mga turo ng Simbahang Mormon nadagdagan ang aking kakayahan at pang-unawa kung paano mahalin ang aking kapwa. Ang nanay ko ay perpektong halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. Kadalasan sa buhay ko, kahit saan pa kami nakatira, madalas kaming may mga bisita na gusto lamang maglabas ng sama-ng-loob o magsabi ng kanilang problema sa aking ina, at siya ang taong palaging handang makinig. Plano ko ngayon na magmisyon para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at sana maipakita ko ang pagmamahal ni Cristo tulad ng ginawa ng aking ina.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Dumadalo ako sa maraming programa ng Simbahan, na tumutulong para mapalakas ang mga miyembro. Ipinakikita ko ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng paglilingkod sa komunidad, na napakahalaga sa relihiyong Mormon.