mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Norman

  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa isang maliit na bukirin sa Idaho at alam ko nang magiging physicist ako noong nasa ikalawang grado pa lamang ako. Ang pagkahilig na ito ay sumasaklaw na rin sa aking pamilya, musika, at sa aking relihiyong Mormon. Lahat ng ito ay nagbibigay ng kabuluhan at nagpapaunlad nang husto sa aking buhay. Ang nanay ko ay mula sa angkan ng mga pioneer at miyembro ng Simbahang Mormon mula pa sa pagsilang. Ang aking tatay ay Dutch Reformed, isang relihiyong itinatag ni Calvin. Gayunman ay sinuportahan niya kami ng kapatid kong babae sa aming relihiyon at kalaunan ay umanib sa Mormon. Natutuhan ko mula sa mga magulang ko ang kahalagahan ng kasipagan, integridad, at paghahanap ng katotohanan at kaalaman. Pagkatapos sa hayskul, umalis ako sa amin para mag-aral ng physics sa Boston at New York. Habang nag-aaral doon, nakilala ko ang babae na naging asawa ko at matalik na kaibigan. Noong panahong iyon ay patapos na siya sa pag-aaral ng pagtugtog ng piano at hinikayat akong mag-aral ng musika. Noong bata pa ako, natuto akong tumugtog ng iba’t ibang instrumento, ngunit hindi ako mahusay sa alinman sa mga ito. Dahil dito, natuklasan ko na puwede lang akong maging conductor o tagakumpas, at baka semiconductor lamang dahil ako’y isang physicist. Magmula noon, lalo na kaming nahilig na mag-asawa sa musika sa aming simbahan at komunidad. Halimbawa, taun-taon naming itinatanghal ang Handel’s Messiah kasama ang buong orkestra at koro sa panahon ng Kapaskuhan. Bilang physicist, pribilehiyo ko ang hangaring maunawaan at i-choreograph ang mga bagay-bagay sa atomic at subatomic level, na nagdudulot sa akin ng malaking kasiyahan. Ngunit higit ang naging kagalakan at kasiyahan ko sa pagsunod sa mga turo ni Jesucristo gaya ng itinuturo sa relihiyong Mormon na hangaring maging mabuting impluwensya sa aking mga anak at sa mga tao sa aking paligid.

Bakit Mormon Ako

Isinilang ako sa isang pamilya na kumakatawan kapwa sa Mormonismo at sa relihiyong Protestante. Dahil dito, bata pa lang ay nagpasiya na ako kung aling relihiyon ang susundin ko. Nagawa ko ito sa tulong ng hangarin kong maging isang siyentipiko, na sa aking pananaw ang ibig sabihin ay dapat akong maging tagahanap ng katotohanan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin, nalaman ko na ang mga alituntuning Kristiyano na itinuturo ng Simbahang Mormon tungkol sa layunin ng buhay, sa ating kaugnayan sa Diyos, at sa kawalang-hanggan ng pamilya ang naging batayan ng tapat na pananampalataya. Sa paggawa nito, nakatanggap ako ng patunay na totoo ang mga alituntuning ito, isang patotoo na tumatagal at patuloy na lumalago hanggang sa araw na ito. Hindi ibig sabihin nito na alam ko na ang lahat ng bagay. Sa relihiyon at sa siyensiya, kailangang maging mapagpakumbaba tayo at tanggapin na wala pa tayong gaanong kaalaman at marami pa tayong dapat matutuhan. Sa katunayan, iyan ang isa sa malalaking kagalakan sa buhay, ang patuloy na matuto at umunlad. Ang isa pang napakahalagang tuntunin ay na mahal ng Diyos ang lahat ng isinilang dito sa mundo at nais Niyang umunlad at magtagumpay ang bawat isa sa atin. Ang relihiyong Mormon ay walang katulad sa pananaw ukol sa mga layunin ng buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naimpluwensyahan ng aking pananampalataya ang lahat ng aspeto ng aking buhay at hindi kailanman maihihiwalay dito. Ito ang naging batayan ko sa pagpapalaki sa limang anak, at silang lahat ngayon ay may sarili nang pamilya. Ang pagkahilig ko sa musika, na pinaniniwalaan ko bilang selestiyal na wika, ay nagbigay sa akin ng malaking pribilehiyo na makasama ang mga miyembro ng iba’t ibang lahi at relihiyon. Ang trabaho ko bilang physicist ang nagbigay ng pagkakataon sa akin at sa aking pamilya na makapaglakbay sa maraming bansa sa mundo para makadalo sa mga kumperensya at makipagtulungan sa mga kasamahan ko na mula sa iba’t ibang bansa. Buong katapatan kong sasabihin na ang mga tanong ko tungkol sa aking relihiyon ay kasingdami ng mga tanong ko tungkol sa siyensiya. Ito ay napakagandang pagkakataon upang ibahagi ang mga alituntunin ng ebanghelyo sa aking mga kaibigan na mula sa iba’t ibang kultura.