mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Nadja

  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt

Tungkol sa Akin

Ako’y isang maybahay, ina, tagakumpas sa choir, seminary teacher, musician, mananahi, matabil, at mapagmahal sa lahat ng bagay na maganda. Sa pagtira sa Paris nagagawa ko ang marami sa mga sekyular na bagay na gusto ko: maglakbay, magsalita ng iba’t ibang wika, kumain, gayundin ang sining. Ngunit sa pagtira sa Paris mapalad at may pagkakataon din ako na malayang ibahagi ang aking mga pinaniniwalaan, pinahahalagahan, at buhay sa mga nasa paligid ko.

Bakit Mormon Ako

Magkaiba ang relihiyon ng mga magulang ko. Nang pumanaw ang tatay ko, mag-isa akong pinalaki ni Inay. Napakabata ko pa nang una kong malaman ang tungkol sa simbahang Mormon, ang paraan ng kanilang pagdarasal at ang mga awit pambata. Kinailangang maospital ni Inay nang 3 linggo, at ipinagkatiwala niya ako sa mga kapitbahay namin, isang bata pa at tapat na mag-asawang Mormon. Nang makauwi si Inay mula sa ospital, ipinaalam ko sa kanya (sa murang edad na 6.5!!!) na hindi na ako magsisimba sa “aking” simbahan, kundi sasama na ako sa simbahan ng mga kapitbahay namin mula noon. Tinuruan ko siya ng mga awiting natutuhan ko at niyaya ko siyang magdasal kami. Ganap na bukas ang isipan ni Inay para magmungkahi ng isang kasunduan: minsan pa kaming magsisimba sa dati kong simbahan (hindi pa niya ako sinamahan kahit kailan), pagkatapos ay dadalo kami sa mga pulong ng mga Mormon sa Linggo… ...kapwa kami nabinyagang miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw nang mag-8 anyos ako. Nadama ko noon, at hanggang ngayon: ang katotohanan ng ebanghelyo ni Jesucristo at ng Kanyang mga turo ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, at lakas, at ng hangaring bigyang-lugod Siya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Simple lang sana at natural. Araw-araw, nangangahulugan ito ng pagbangon ng mga tinedyer nang alas-6 ng umaga para mag-aral ng mga banal na kasulatan. Sinusundan ito ng pag-aaral ng isang talata mula sa Aklat ni Mormon kasama ang buong pamilya. Sa iba pang mga aktibidad sa buhay ko, nagtuturo ako linggu-linggo sa mga 14-18 anyos. Nagtuturo din ako ng choir sa aming lugar, isang gawaing nakalulugod sa akin, kahit nakakatakot magkaroon ng responsibilidad na gumawa ng magandang musika :) Maliban dito, sinisikap kong maging mabait, matulungin, at mapagmalasakit - at maipamalas sa aking mga kilos ang aking mga paniniwala. Kung ako lang ang tanging Mormon na makikilala ng mga tao sa aking paligid, gusto kong maunawaan nila kung sino “tayo” sa pagpapakita sa kanila kung sino “ako”.