mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Nadia

  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins

Tungkol sa Akin

Isinilang ako sa London, kung saan ako natutong magsalita ng English at Farsi. Namana ko ang mga tradisyon ng Persia, na pinagtibay at naging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng wika, pagkain, musika, tula at sayaw. Lumipat ako sa Amerika para kumuha ng Masters degree sa kursong family therapy. Nagtrabaho ako bilang guro, interpreter, at voiceover sa radyo, pero ang pagiging ina ang talagang propesyon ko. Wala akong iba pang maisasakatuparan sa panahong ito ng buhay ko na higit na mahalaga sa akin kaysa pag-aasikaso sa aking pamilya. Ako ay isang asawa at full-time na ina ng tatlong kahanga-hangang mga bata. Gumagawa ako ng listahan ng “mga gagawin” na bihirang magawa, pero ang tatlong malalaking nagagawa ko ay ang paglalakad, pagtakbo, at pagtalon kasama ang mga anak ko. Ang isa ay nag-i-skating, ang isa ay nasa swing, at ang huli ay cute, at sapat na sa akin ang nagawa kong iyan.

Bakit Mormon Ako

Ang mahahalagang turo ni Jesucristo ay nakatulong at nakabuti sa mga kulturang Persian at Pakistani na kinalakhan ko. Ang pinakadiwa ng mga sinaunang kulturang ito ay nagtataguyod sa itinuro ni Cristo, gaya ng pananatiling malinis ng ating puri at pagtataguyod sa pamilya bilang mahalagang yunit ng lipunan. Pati na rin ang pagkakaroon ng tahanan kung saan matatanggap ang sinuman nang buong giliw at madaramang lubos silang tinatanggap, at minamahal. Hindi na bago ang mga turo ng simbahan, naroon na rin ito sa mga lumang tradisyon na aking namana. Nakadarama ako ng espesyal na koneksyon sa aking kultural at espirituwal na pamana kapag pinag-aaralan ko ang tungkol sa buhay ni Cristo at kanyang mga turo. Noong una kong makilala ang mga misyonero, parang pamilyar sa akin ang mga turo ng simbahan tungkol sa moralidad. Nalaman ko na ang Diyos ang aking Amang Walang Hanggan, na kilala at mahal niya ako gaya ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Nalaman ko na may kahulugan at layunin ang buhay. May mga karanasan ako na umantig sa akin. Nagdesisyon akong sumapi sa simbahan dahil sa kasiyahang nadama ko sa mga itinuro sa akin. Nagkaroon ako ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, at nakadama ako ng kapayapaan at kalinawan sa mga turo ni Cristo. Nalaman at naunawaan ko na si Cristo ay hindi lang isang mabuting tao, o propeta, kundi isang banal na nilalang na may mahalagang papel sa buhay ko. Hinihikayat ko ang sinumang naghahanap ng katotohanan na makipagkita sa mga missionary, basahin at pagnilayan ang mga banal na kasulatan, at manalangin at itanong sa Diyos kung ang itinuturo sa kanila ay totoo. Malaki ang ginawang pagbabago nito sa akin, at naghatid ng kapayapaan, pag-asa, kalinawan at kaligayahan sa buhay ko.

Personal na mga Kuwento

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

Mahalaga sa akin ang siping ito mula sa Pagpapahayag tungkol sa Mag-anak, ‘Ang mga matagumpay na buhay mag-asawa at mag-anak ay itinatatag at pinananatili sa mga alituntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa, at kapaki-pakinabang na mga gawaing panlibangan.’ Ang pagiging magulang ang nagtutulak sa akin na sikaping maging mas mabuting tao, nalalaman na minamasdan ng mga anak ko ang bawat kilos ko, nahihikayat akong ipamuhay ang pinaniniwalaan ko. Ang pagkakaroon ng mga anak ay kadalasang lumilikha ng ingay sa aming tahahan, nariyan ang pag-iyak at pagsigaw. Gayunman, ang pag-uukol ng oras bawat araw para manalangin at basahin ang mga banal na kasulatan bilang isang pamilya, at pagsisimba bawat linggo ay nagpapanibago sa kapayapaan sa aming tahanan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang aking relihiyon ay batay sa mga turo ni Jesucristo, kaya’t sinisikap kong maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa kanyang buhay, at pagsisikap na gawin ang gagawin niya sa anumang situwasyon. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magboluntaryo sa aking simbahan, mula sa pagtuturo ng mga lesson at pagkumpas ng musika, hanggang sa pag-oorganisa ng mga makabuluhang aktibidad. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na magboluntaryo bilang full time missionary sa Scotland sa loob ng 18 buwan.