mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si 吉岡萌恵 (Moe)

  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka

Tungkol sa Akin

Dahil miyembro ng Simbahan ang mga magulang ko, nakakasimba ako tuwing Linggo mula pa noong bata ako. Nabuhay ako na natututuhan ang mga turo ng Diyos. Gusto kong naririnig ang mga kuwento ng mga magulang ko tungkol sa Diyos. Bunga nito, naniwala ako sa Diyos at kusa kong sinunod ang Kanyang mga turo. Nang maging tinedyer ako, unti-unti kong pinagdudahan ang mga turo at ideya na itinuring kong likas na nangyayari hanggang sa puntong iyon. Maraming beses kong ipinagdasal ang sagot kung totoo nga ba ang Simbahang ito at ang mga turo nito. Wala akong natanggap na malinaw na sagot—nadama ko lang na nag-alab ang puso ko, at hindi ko talaga naunawaan ang kahulugan nito. Sa huling taon ko sa hayskul, naisip ko ang magiging kinabukasan ko at nag-aral akong mabuti araw-araw para makapasa sa entrance exams ng unibersidad na gusto kong pasukan. At noong panahong iyon malaking tulong sa akin ang mga turo ng Diyos. Ang pag-aaral para sa entrance exams ng unibersidad ay pagsubok sa akin, ngunit marami akong nakitang himala noon. Marami akong natanggap na biyaya. Ngunit kahit sinasabi ko iyan, hindi ibig sabihin na nangyari ang lahat ayon sa inasahan ko.

Bakit Mormon Ako

Dahil miyembro ng Simbahan ang mga magulang ko, nakakasimba ako tuwing Linggo mula pa noong bata ako. Nabuhay ako na natututuhan ang mga turo ng Diyos. Gusto kong naririnig ang mga kuwento ng mga magulang ko tungkol sa Diyos. Bunga nito, naniwala ako sa Diyos at kusa kong sinunod ang Kanyang mga turo. Nang maging tinedyer na ako, unti-unti kong pinagdudahan ang mga turo at ideya na itinuring kong likas na nangyayari hanggang sa puntong iyon. Maraming beses kong ipinagdasal ang sagot kung totoo nga ba ang Simbahang ito at ang mga turo nito. Wala akong natanggap na malinaw na sagot—nadama ko lang na nag-alab ang puso ko, at hindi ko talaga naunawaan ang kahulugan nito. Noong huling taon ko sa hayskul, naisip ko ang magiging kinabukasan ko at nag-aral akong mabuti para makapasa sa entrance exams ng unibersidad na gusto kong pasukan. At noong panahong iyon malaking tulong sa akin ang mga turo ng Diyos. Araw-araw kong kinausap ang Diyos tungkol sa iniisip, nadarama, at alalahanin ko. Kapag wala akong klase nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan. Natulungan ako nito na matanggap ang mga sagot na gusto ko at malaman kung paano lutasin ang mga problema, at napanatag din ang aking kaluluwa. Kahit sa gitna ng magugulong situwasyon, nakadama ako ng pasasalamat. Ang pag-aaral para sa entrance exams ng unibersidad ay pagsubok sa akin, ngunit marami akong nakitang himala noon. Marami akong natanggap na biyaya. Ngunit hindi nito ibig sabihin na nangyari ang lahat ayon sa inasahan ko. Gayunman, nauunawaan ko na ngayon na naghanda ang Diyos ng mas malalaking pagpapala kaysa hinangad ko para sa aking sarili. Dama ko na ang mga bagay na inakala kong mga himala noon ay hindi mga himala; sa halip, ang mga pangyayaring iyon ay inihanda ng Diyos para sa aking ikabubuti. Mahal ng Diyos ang lahat, at naniniwala ako na naghanda Siya ng mas magandang landas ng kaligayahan para sa bawat isa sa atin.

Personal na mga Kuwento

Maaari mo bang ipaliwanag ang nagagawa ng panalangin sa iyong buhay?

Para sa akin ang panalangin ay pagkakataon ng isang tao na makipag-usap sa Diyos. Tulad ng kapag nakilala mo ang isang tao at pinalalim mo ang kaugnayan mo sa kanila sa pamamagitan ng komunikasyon, naniniwala ako na gayon din kapag nakipag-ugnayan ka sa Diyos sa panalangin—kapag lalo mo itong ginawa, lalong lalalim ang kaugnayan mo sa Diyos. Sa pagkausap sa Diyos tungkol sa nadarama at iniisip ko, tumatanggap ako ng tulong na kailangan ko mula sa Diyos. Kung minsan mapapanatag ka, kung minsan naman matitiyak mo na dininig Niya ang iyong mga pagsamo, at kung minsan madarama mo na parang wala kang anumang naririnig. Paiba-iba ito, at marami ring paraan ng paggawa nito, ngunit tiyak na diringgin ng Diyos ang ating mga dalangin. Sa panalangin lagi mong madarama na katabi mo ang Diyos, at lalakas ang loob mo dahil diyan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa Simbahan naglilingkod ako bilang kinatawan ng mga binata’t dalaga (na tinatawag na mga ‘SA’) na 18 anyos pataas. Gusto kong gawin ang lahat para maging magkakaibigan ang lahat ng SA sa ward namin, masaya silang magkasama-sama, at maranasan nilang mas umunlad. Ang mga miyembro ng SA sa amin ay madalas makilahok sa mga boluntaryong gawain. Ang karanasan ko sa boluntaryong paggawa sa Tohoku region na sinalanta ng lindol ay nagturo sa akin kung gaano kalaki ang kagalakang nadarama sa paglilingkod sa iba at gaano nito napapasaya ang isang tao—na halos hindi kapani-paniwala.