mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Mirtha Gómez De Taveras

  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez

Tungkol sa Akin

Ako si Mirtha Gómez. Ako’y isang clinical psychologist, at ngayon ay propesor ako ng psychology. Bukod dito, ako ang namamahala sa dalawang departamento sa Technological University of Santiago (UTESA). Ako ay may asawa at dalawang anak na lalaki.

Bakit Mormon Ako

Dalawampung taon na akong Mormon. Natanto ko noon na ito ang Simbahan na maglalapit sa atin kay Jesucristo. Ito na ang paraan ng pamumuhay ko; dama kong bahagi ng buhay ko ang Ebanghelyo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong ipamuhay ang mga pamantayan ng Ebanghelyo. Gusto kong tumutulong sa Simbahan tuwing Linggo, magdaos ng mga aktibidad sa Simbahan, at magbasa at magdasal ang aking pamilya araw-araw.