mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si みちお (Hosaka Michio)

  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio

Tungkol sa Akin

Ako’y may asawa at limang anak, at naninirahan sa Akishima City sa Tokyo, Japan. Ako’y isang bumbero, at bilang lider ng isang fire crew, handa kaming harapin ang mga kalamidad sa araw-araw. Bata pa ako ay nagte-train na ako sa kendo [pag-eeskrima gamit ang mga espadang kawayan], at ginagawa ko pa rin ito ngayon. Nagtuturo din ako ng kendo sa mga bata sa rehiyon. Natutuwa akong makilahok sa sports at mag-asikaso sa taniman ng gulay ng pamilya.

Bakit Mormon Ako

Kapag may natututuhan ako sa karanasang ito na tinatawag na buhay, pakiramdam ko ay may mga bagay na mahirap maunawaan ng tao. Sa pagdarasal at pagbabasa ng mga banal na kasulatan, talagang nadarama ko na totoong buhay ang Tagapagligtas na si Jesucristo at ginagabayan Niya tayo.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Nag-uukol kami ng oras na magkasama-sama ang pamilya, pinag-uusapan namin ang mga nangyayari sa buhay namin araw-araw, at ang ebanghelyo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Namumuhay ako bilang miyembro ng Simbahan, at noong ang edad ko na ay pang-kolehiyo naging full-time missionary ako sa maraming lugar sa Kyushu, Japan. Naglilingkod ako ngayon bilang guro sa simbahan, at nagtuturo ako sa mga taong gustong matuto tungkol sa Simbahan at sa mga bagong kasapi sa Simbahan. Para magkasama-sama bilang pamilya, nagdaraos kami ng ‘mga family home evening.’ Sa oras na ito pinag-uusapan namin ang mga paksang may kaugnayan sa Simbahan, tinatalakay ang mga nangyayari sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya sa araw-araw, at naglalaro. Sa paggawa nito, nasusubaybayan ko—bilang asawa at ama—ang pag-unlad ng aking pamilya, at nadarama ko ang kapayapaan at galak sa mga paniniwala ko sa buhay araw-araw.