mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Michelle Paniagua.

  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua

Tungkol sa Akin

Ako ay may tatlong guwapong anak, at dalawa sa kanila ay may autism. Mahirap itong tanggapin noong una pati na ang pag-adjust sa buhay na puro therapy at pagdidiyeta. Naniniwala ako sa pagkabuhay na muli at na makikita ko na perpekto sila tulad ng ipinangako ng Panginoon. May bilingual school kami ng kapatid ko sa lungsod namin. Masaya ako kapag kasama ko ang mga estudyante ko dahil naituturo ko sa kanila ang gusto kong ituro at nalalaman ko. Mahal ko ang aking propesyon dahil nakikita ko ang pagbabago sa aking mga estudyante at kung paano napupuno ng mga positibong bagay ang buhay nila. Mayroon akong bagong proyekto para sa eskwela, kung saan ang mga batang may kakaibang kakayahan ay makakabahagi at mabibigyan ng espesyal na atensyong kailangan nila at ng pagkakataong umunlad sa iba’t ibang aspeto. Ang paborito kong libangan ay maging laging abala! Ayokong magsayang ng oras. Lagi akong may ginagawang maliliit na proyekto sa bahay tulad ng pagsusulat, paggawa ng family history, pagtulong sa mga bata sa homework nila, at pagsisikap na maging mas mabuting ina. Hilig ko ang pagbibiyahe kasama ang pamilya ko at magpunta sa iba’t ibang lugar at makakilala ng iba’t ibang tao, lalo na kapag inoobserbahan ko ang mga guro na nagtuturo. Naniniwala ako na maaaring matupad ang mga pangarap natin, kung masipag tayo at ginagawa ang lahat para makamit ito. Mahalaga sa akin ang oras; napakalaki ng maitutulong nito sa pagkamit natin ng ating mga mithiin!

Bakit Mormon Ako

Lumaki akong miyembro ng Simbahan. Miyembro na ang aking ama limang taong gulang pa lang siya. Kaming magkakapatid ay lumaki sa Simbahan at nakabahagi sa lahat ng programang ginawa para sa mga bata at kabataan. Parang ang dali lang nito, pero hindi, dahil kailangang malaman ko mismo ang katotohanan. Malaking tulong na naging missionary ako sa Panama dahil naunawaan ko na hindi madaling magbago ng pamumuhay. Nakita ko ang malaking pagsasakripisyo ng mga tao para masunod ang Tagapagligtas at matutuhang gawin ang inaasahan Niya, at dahil diyan mas napahalagahan ko na nasa akin na ang ebanghelyo mula pa noong bata pa ako. Napakasaya ko sa Simbahan. Nasiyahan ako sa mga aktibidad dahil natulungan ako ng mga ito na pagbutihin ang buhay ko at sikaping maging mas mabuting tao. Marami pa akong dapat matutuhan, pero alam ko na sa Simbahan makikita ko ang tulong na kailangan namin ng pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang buhay ko kung hindi ako miyembro ng Simbahan, ni kung ano ang pakiramdam ng hindi nagsisimba, at ayokong maranasan ang alinman diyan. Nakadama ako ng kapanatagan at pag-asa sa pagiging Mormon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pagiging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ay nagpapagaan at nagpapasimple ng buhay. Hindi lang ito pagsunod sa mga tuntunin, ito ay paggawa ng tamang bagay. Bilang mga miyembro ng Simbahan, may pagkakataon kaming pagbutihin ang aming buhay, bilang indibiduwal, bilang pamilya, bilang mga propesyonal, at bilang bahagi ng aming komunidad. Maaari kaming maging liwanag sa mundo sa paggawa ng maliliit at karaniwang bagay na makakatulong sa pagpapabuti ng aming kapaligiran. Nalaman namin na malaki ang aming potensyal at makakamit namin ang anumang naisin namin.