mormon.org Pandaigdigan

Alin sa mga turo ng Tagapagligtas ang nakaimpluwensya na sa iyong buhay?

  • Ang sinabi ng Tagapagligtas sa Mateo 25:40, “Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa,” ay patuloy na nakaiimpluwensya sa aking buhay. Kung minsan ang unang impresyon ko ay husgahan ang iba, pero ipinapaalala sa akin ng mga salitang ito na lahat tayo ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit na nagnanais na magtagumpay tayong lahat, at tungkulin ko ang humanap ng paraan para mapasigla at tulungan ang sinumang makilala ko. Nagsisimula ito sa tahanan kung saan kailangang handa akong tumulong sa asawa ko at mga anak, kahit na pagod ako at may gusto akong gawin, at ganito rin dapat sa lahat ng pakikitungo ko sa trabaho, paglilingkod, at saglit na pagkikilala. Hindi mo alam kung kailan makapagbibigay ng kinakailangang pag-asa o tulong sa ibang tao ang simpleng pagngiti o mabuting salita o gawa. Ipakita ang iba pa

  • Ang isang bagay na binigyang-diin talaga ng Tagapagligtas ay ang mahalin ang iyong kapwa. Ito ay isang pilosopiya na hindi ko pa lubusang nasusunod. Gayunman, naniniwala ako na kahit hindi ako perpekto sa buhay na ito, talagang nais ng Tagapagligtas na pagsikapan kong magawa ito. Labis-labis na pagmamahal ang natanggap ko sa buhay ko, at dahil sa mga turo ng Simbahang Mormon nadagdagan ang aking kakayahan at pang-unawa kung paano mahalin ang aking kapwa. Ang nanay ko ay perpektong halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. Kadalasan sa buhay ko, kahit saan pa kami nakatira, madalas kaming may mga bisita na gusto lamang maglabas ng sama-ng-loob o magsabi ng kanilang problema sa aking ina, at siya ang taong palaging handang makinig. Plano ko ngayon na magmisyon para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at sana maipakita ko ang pagmamahal ni Cristo tulad ng ginawa ng aking ina. Ipakita ang iba pa

  • Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: (Mateo 7:7) Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta