mormon.org Pandaigdigan

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

  • Dahil sa mga kasanayan ko bilang pediatrician at instructor sa neonatal resuscitation nagagawa kong magbigay ng oras at tumulong sa pagtuturo sa iba pang mga doktor at narses kung paano gamitin ang mga alituntunin ding ito para iligtas ang buhay ng mga bagong silang na sanggol na nasa panganib. Ang simbahan ay nagbibigay din ng kagamitan sa lahat ng hospital para magamit sa pagtulong na iligtas ang buhay ng mga sanggol. Sinabi ng isang doktor sa Brazil na nagtatrabaho sa napakalayo at mahirap na lugar, matapos dumalo sa isa sa mga kursong itinuturo ng simbahan, na isang linggo bago iyon may isang sanggol na isinilang sa kanilang klinika na hindi humihinga at wala silang nagawa para tulungan ang sanggol at minasdan lang nilang mamatay ang sanggol. Ngayon, matapos dumalo sa kurso at matanggap ang kagamitang medikal na bigay sa kanila ng simbahang Mormon, hindi na sila uupo lamang at mamasdang mamatay ang isang sanggol nang walang ginagawa at hindi tumutulong. Sa paggamit ng aking mga talento nakakatulong ako sa pagliligtas ng buhay ng mga sanggol sa buong mundo. Ipakita ang iba pa

  • Ang pagmamahal at kahandaang maglingkod ay mahalaga sa paggawa ng kaibhan sa buhay ng iba. Ipakita ang iba pa

  • Umuukit ako ng mga antigong motorsiklong pangkarera na makikita sa buong mundo. Kapag nalaman ng mga tao na ang sculpting studio ko ay nasa Utah, napag-uusapan na ang tungkol sa simbahan. Ipakita ang iba pa

  • Mula pa noong bata ako, alam kong gusto kong maging nurse … kapag may nakikita akong nasasaktan gusto ko naroon ako … tumutulong. Kaya hindi na nagulat pa ang pamilya ko nang piliin ko ang nursing program sa kolehiyo. Masaya ako na nurse ako … kagaya rin ito ng pagiging ina … lalo na kapag mga bata ang inaasikaso ko!!! Hanga talaga ako sa katawan ng tao at sa banal na disenyo nito at gusto kong mas matuto pa kung paano gamutin ang mga batang may malubhang karamdaman. Ngunit ang pinakamalaking kasiyahan ko ay nagmumula sa pagtulong na panatagin ang mga nangangailangan. Ang pagkaospital ng isang anak na maysakit siguro ang isa sa mga nakalulungkot na bagay na nararanasan ng sinumang magulang. Ang pagtulong sa mga pamilyang iyon sa oras ng kanilang kagipitan ay bahagi ng trabahong mahal na mahal ko. Dama ko na kahit malayo ako sa pamilya ko habang nasa trabaho ako, nakatutulong ang paglilingkod ko para maging balanse iyon. Ang kaalaman na may dakilang plano para sa ating lahat ay nakatutulong para maisaayos ko ang mahihirap na bagay na nakikita ko sa trabaho ko. Alam ko na delikado ang buhay at tungkulin kong gawin ang lahat para iligtas ang isang buhay. Ngunit alam ko na ang Panginoon ang bahala sa lahat ng bagay … at dahil alam kong may plano Siya napapanatag ako at naipagpapatuloy ko ang trabaho ko!!! Ipakita ang iba pa

  • Nalaman ko sa pagtuturo ng surfing sa iba na lalo nating mapahahalagahan ang ating mga talento kapag ibinahagi natin ang mga ito. Ipakita ang iba pa

  • Kadalasan tayo ang sagot sa panalangin ng bawat isa. Lahat tayo ay biniyayaan ng mga talento at kaloob at ang kahandaan nating ibahagi ang mga ito sa iba ay nagpapalakas sa atin at sa kanila. Ipakita ang iba pa

  • Gaya ng pag-ibig, ang isang talento ay walang silbi maliban kung ibahagi ito sa iba. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta