mormon.org Pandaigdigan

Paano ka nailapit ng Aklat ni Mormon sa Diyos?

  • Ako ay nailapit ng Aklat ni Mormon sa diyos dahil nga sa ito ay turo at salita ng diyos at ito ay aking sinusunod. Dahil din sa mga mgagandang mensahe na mababasa dito. Ipakita ang iba pa

  • Ang Aklat ni Mormon ay nagpapatotoo na Jesucristo ang tagapagligtas at manunubos ng mundo. Ang paglapit sa kanya ay isang personal na desiyon. Natulungan ako ng Aklat ni Mormon maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita na nilalaman ng aklat na ito at isa sa pinak-importanteng bagay ay sa pagsasabuhay ng iyong mga natutunan mula sa aklat dahil ito ang maghihikayat saiyo na lubusan na makilala ang tagapagligtas at mahalin Siya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta