mormon.org Pandaigdigan

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

  • Isang araw, bago ako sumapi sa Simbahan, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ng isa sa mga inampon ko. Paulit-ulit kong iniisip na baka dapat sa tahanang kumpleto ng magulang napabilang ang batang ito. May kung anong nagsabi sa akin na lumabas at magpunta sa tindahan. Pagkatapos mamili, naglakad na ako palabas ng tindahan, at masama talaga ang pakiramdam ko. Ayaw kong ibalik ang batang ito. Gusto ko siyang alagaan, pero nag-alala ako na baka nagiging makasarili ako at inisip na baka mas makabubuti sa kanya na mapabilang sa ibang pamilya. Naaalala ko na nagdasal ako, humingi ng tulong, umiyak, at nag-alala na baka kailangan kong ibalik ang batang ito. Tumingala ako at nakita ko ang dalawang missionary, parang dalawang anghel na sagot sa dasal ko. Nang kausapin nila ako, nakadama ako ng kapayapaan at nalaman kong sinasagot ng Ama sa Langit ang dalangin ko sa pamamagitan nila. Isang taon at kalahati akong tinuruan ng mga missionary at hindi nila ako iniwan kailanman. Matapos dumalo sa iba’t ibang simbahan, sa wakas sumapi ako sa simbahan. Ayaw kong magpabinyag hangga’t hindi ko natitiyak na ito na nga ang tama. Ipinagdasal ko ito, at nalaman na dapat akong magpabinyag at ito ang dapat kong gawin sa panahong iyon ng buhay ko. Ipakita ang iba pa

  • mararamdaman lang na nasagot na ang iyung panalangin kapag naramdaman mo ang holy ghost Ipakita ang iba pa

  • Ang mga sagot sa aking panalangin ay dumating sa iba’t ibang paraan; katatagan ng damdamin sa harap ng mga hamon, dagdag na kabatiran at katalasan ng isip sa pagtugon sa mga hamon ng isipan, at pisikal na proteksyon sa panahon ng kalamidad. Ngunit ang mas mahalaga, nadama ko ang payapang kasiguruhan ng kaligtasan at kapayapaan sa pagsunod kay Jesucristo at ang patnubay na ibinibigay sa mga taos-pusong humihingi sa Kanya ng payo. Ipakita ang iba pa

  • Maraming beses nang sinagot ang mga dasal ko. Sinasagot ng Ama sa Langit ang mga panalangin. Alam kong sinasagot Niya ang mga panalangin, gaya ng isang karanasan ko. Malaki ang problema ko noon, naaalala kong lumuhod ako at nagdasal na tulungan ako at halos kaagad sinagot ang mga dasal ko. Nakauwi ako sa aking pamilya. Sa panalangin ding ito humingi ako ng patnubay na malaman ang susunod na gagawin ko at sa loob ng ilang araw ay sinagot ito nang kumatok ang mga missionary sa aking pintuan. Habang nakaupo at nakikinig nalaman kong ipinadala sila ng aking Ama sa Langit. Natiyak ko na magiging Mormon ako. Ipakita ang iba pa

  • Kung may tanong ang kahit sinong tao kung totoo ang Diyos o kung gusto man niyang malaman ang katotohanan tungkol sa relihiyon o mga paniniwala ng mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang proseso ay madali. Kunin ang isang kopya ng Aklat ni Mormon at basahin ito. Naglalaman ito ng lahat na kalinangan malaman ng isang tao tungkol kay Kristo at Kanyang Simbahan. Pagkatapos ay magdasal sa Diyos nang may isang taos-pusong tanong, at ang pangako Niya ay ibibigay Niya ang katotohanan sa iyo padala mula sa Espiritu Santo. Nang gawin ko ang dalawang bagay na ito nang taos, nasagot ako at alam kong masasagot ka rin kung susunod ka sa parehas na halimbawa. Nagbago ito sa akin at magbabago siya sa iyo kung hahayaan mo. Ipakita ang iba pa

  • Nasagot ang mga dasal ko sa oras ng paghihirap at nang mangailangan ako ng patnubay, at kapanatagan sa aking buhay. Nadarama ko ang mga sagot na ito pagkatapos manalangin, ang katiwasayan, kapayapaan, at minsan ay saya at galak, na katunayang natanggap ko ang sagot sa aking mga dalangin. Nakikinig at sumasagot din ang Diyos, hindi sa paraang nais natin, kundi sa Kanyang paraan, na napakasimple at malinaw. Ipakita ang iba pa

  • Nakatanggap ako ng maraming sagot sa aking mga panalangin. Marami sa mga ito ang personal at mahirap ipaliwanag. Malinaw pa sa alaala ko ang isa sa mga ito noong nagsisimula pa lang ang pamilya ko, nakadama ako ng matinding pressure na kailangan kong matuto kaagad at magplano kung paano ko matutustusang mabuti ang kanilang pangangailangan. Wala akong mga kwalipikasyon, walang magandang karanasan sa trabaho at walang pwedeng mapasukan na trabaho. Hindi maganda ang marka ko sa hayskul dahil sa madalas na kaguluhan sa aming tahanan dahil sa pinsala sa ulo ng tatay ko. Nagtrabaho ako bilang ka-relyebo sa isang factory na walang kaseguruhan sa trabaho. Araw-araw kong binabasa noon ang banal na kasulatan sa trabaho at nagdarasal para humingi ng tulong sa Ama sa Langit. Isang araw pag-uwi ko kay Natalie matapos mapagpakumbabang manalangin na patnubayan ako at may nakita siyang advertisement sa isang paaralan na makatutulong sa akin na makapasok sa Unibersidad. Huling araw na iyon ng enrollment at nakaabot kami sa interbyu sa oras. Ang oportunidad na ito ay humantong sa propesyon ko ngayon. Wala akong alinlangan na ito ang malinaw na sagot sa aking abang panalangin. Ipakita ang iba pa

  • Ang totoo, ang dasal na hindi nasagot ang nagturo sa akin kung paano sinasagot ang mga dalangin. … Isang gabi ilang taon na ang nakalilipas, puno ng pamimilit ang dasal ko, isang dasal na desperado kaya masasabi kong para akong nag-uutos. Nasa daan ako papunta sa burol ng isang kaibigang kamamatay lang. Habang nagmamaneho, isang bata ang tumakbo sa harapan ng kotse ko. Ang pagbangga ang nagpabago sa buhay ko at kumitil sa kanyang buhay. Nang kumalat ang balita tungkol sa aksidente sa mataong kalsadang iyon, nagmakaawa at nagsumamo ako sa Diyos na iligtas siya. Sabi ko sa sarili ko, “Isang binhi ng mustasa, iyon lang ang kailangan, ang pananampalatayang kasing-laki ng binhi ng mustasa.” Alam kong gayon ang aking pananampalataya. Naniwala ako na gayon ang aking pananampalataya. Sa patuloy kong pagsamo sa langit, naging malinaw sa akin na masama na ang sitwasyon. Binibigyan ako ng pag-asa ng mga paramedic, pero nakikita sa kanilang mukha ang kawalang-pag-asa. Lalo akong nanalangin at mas mabilis na nagmakaawa. Karapat-dapat ako sa himala, di’ ba? Naniwala ako na maghihimala ang Diyos para sa musmos na ito. At nang lumipad ang Life Flight helicopter at tumingala ako sa langit, naisip ko ang mga salitang “ipaubaya mo na.” “Hindi!” naisip ko. “Hindi!” Nagmakaawa pa ako ngunit alam ko sa puso ko na pagsuko sa kalooban ng Diyos ang kailangan kong gawin. Hindi ko naisip kailanman na ang pagdarasal na iligtas ang kanyang buhay ay hindi magiging kalooban ng Panginoon. Namatay siya kinabukasan. Nagdarasal pa rin ako nang may pananampalataya, ngunit ngayon ay may pagsuko na sa Kanyang kalooban. Hindi ko ipinapalagay na alam ko ang pinakamainam. Hindi ko na idinidikta sa Diyos ang gagawin. Nagdarasal ako batid na ako ang kailangang magbago, hindi Siya. Minsan narinig ko na “ang mga dasal na nasagot ay nagpapalakas ng pananampalataya, at ang mga dasal na hindi nasagot ay nagpapasakdal sa pananampalataya.” Naniniwala ako diyan at natitiyak ko na patuloy akong magkakaroon ng mga pagkakataon na sumampalataya. Maraming himalang nangyari mula sa trahedyang iyon, hindi nga lang iyong ipinagdasal ko. Nalaman ko na ang pagdarasal ay naghahatid ng mga pagpapalang naghihintay na maibuhos sa akin. Kailangan ko lang buksan ang mga mata ko para makita ang mga ito! Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta