mormon.org Pandaigdigan

Ano na ang matagumpay mong nagawa upang maprotektahan ang iyong pamilya laban sa masasamang impluwensya?

  • Palagi naming hinihikayat ang aming mga anak na panoorin lamang ang mabubuting palabas sa TV at pelikula, at pakinggan lamang ang mga musika na walang masasamang salita o mahalay na paksa. Hindi namin papayagan sa aming tahanan ang mga pelikulang “R” ang rating. Palagi kong sinisikap na maging pinakamabuting halimbawa sa aking pamilya. Hindi ako kailanman uminom ng alak o nanigarilyo at palaging malusog ang aking pamumuhay. Minsan may nakita akong pitaka na pambabae habang nakabakasyon kami. Nakabukas ang pitaka at nakikita namin ang dadaanin kung hindi man lilibuhing dolyar na naroon. Ginamit ko ang sandaling ito para makapagturo at kaagad na kinuha ang pitaka at kasama ang pamilya ko na nagpunta sa security station at ibinigay ang pitaka para makita ng mga anak ko ang dapat gawin ng isang taong tapat. Makalipas ang 15 minuto ay dumating ang may-ari ng pitaka. Sinusulatan pa namin noon ang report nang dumating siya para alamin kung may nagsauli ng pitaka. Tuwang-tuwa siya nang malaman na isinauli namin ang pitaka at naroon pa lahat ng pera at napaiyak siya. Sinabi niyang buong taon siyang nag-ipon para makapagbakasyon ang kanyang pamilya at alalang-alala siya nang malaman niyang naiwan ito sa sasakyan. Paulit-ulit niya kaming pinasalamatan sa pagiging napakatapat at nakintal ito sa isipan ng aming mga anak. Tungkol sa asawa ko, hindi ko siya kailanman binigyan ng dahilan para magselos. Hindi ako kailanman tumingin sa pornograpiya at hindi ko ito papayagan sa aking tahanan. Iginagalang ko siya at palagi kong tinitiyak na iginagalang din siya ng aming mga anak. Masaya ang aming tahanan at bukas ito sa lahat kaya panatag at komportable sila rito. Marami kaming painting na nakasabit sa dingding na nagpapakita sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa Kanyang mga itinuro. Mahal ko ang pamilya ko at itinuturing ko silang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta