mormon.org Pandaigdigan

Paano nagbago/nakinabang ang iyong buhay sa nalalaman mo tungkol sa Plano ng Kaligayahan?

  • Dahil alam ko na may plano ang Ating Ama sa Langit para sa atin, di ako natatakot tungkol sa mga kahirapan o pagubok sa buhay. Kahit ang sakit ng kamatayan ay nawawala sa kaalaman na balang araw makikita ko ang lahat ng mga minamahal ko sa buhay. sobrang mapagmahal ang Ating Ama sa Langit at gusto niya na tayong lahat ay bumalik sa kanya balang araw. Alam ko na sa pamamagitan ang pasunod sa mga kautusan ng Diyos, kaya kong mabuhay para sa walang hanggan kasama ng aking pamilya at mga kaibigan. Ipakita ang iba pa

  • Ang pag-unawa sa Plano ng Kaligayahan ay nakatutulong sa akin na magkaroon ng magandang pananaw sa mga karanasan sa buhay. Lahat tayo ay may mga inaasahan at plano sa ating buhay, mga planong madaling gawin at mga planong panghabang-buhay at kapag hindi ayos ang takbo ng mga bagay-bagay madali tayong masiraan ng loob at magduda. Kapag hindi nangyari ang ipinlano ko, nakatutulong ang kaalaman ko na ang Diyos ang aking Ama sa Langit at naipapaalala sa akin na ang mahirap na karanasan ay tutulong sa akin na maging taong nais Niyang kahinatnan ko. Higit sa lahat nais kong maging isang asawa at ina, pero hindi pa ako nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. May mga araw na mahirap masdan ang iba na may gayong karanasan, ngunit natutulungan ako ng kaalaman ko tungkol sa plano ng Diyos na maalala ang mga pagpapala na ipinagkaloob Niya sa akin at lumalakas ang aking pananampalataya at pag-asa na balang-araw magkakaroon ako ng gayong oportunidad. Ipakita ang iba pa

  • Sa pamamagitan ng aking pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, gayundin sa pang-unawang nalaman ko sa mg Missionary, nagbago ang aking buhay at patuloy na naging maligaya sa gawain ng Diyos sa tulong na sundan ang Kanyang plano para sa atin ang Plano ng Kaligayan o Plano ng Kaligtasan. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta