mormon.org Pandaigdigan

Mangyaring ibahagi ang iyong damdamin/patotoo tungkol sa Panunumbalik ng Ebanghelyo.

  • Maraming mga tao, relihiyon, at pananampalataya sa mundo na nagkukuwento tungkol sa pagbisita ng Tagapagligtas sa mga propeta sa mundo, pero wala pa akong nabasa o narinig na anumang kuwento tungkol sa isang tao na dinalaw kapwa ng Diyos at ni Jesucristo, na siyang nangyari kay Joseph Smith. Matindi ang implikasyon nito! Ang mensahe ay napakahalaga kung kaya’t isinama ni Cristo ang Kanyang Ama! Inaanyayahan ko ang lahat ng nagsasaliksik na alamin pa ang tungkol sa kaganapang ito na humantong sa pagbabalik ng totoong Simbahan ni Cristo—at hayaang baguhin nito ang inyong buhay tulad ng ginawa nito sa akin! Ipakita ang iba pa

  • Ang kalangitan ay muling nabuksan. Ang awtoridad ng Panginoon ay muling ibinigay sa tao. Ang awtoridad at ang Kanyang Simbahan ay naritong muli sa mundo, naghahanda para sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. Si Joseph Smith ay propeta ng DIYOS. Ang mga ordenansa ay pagpapakita ng Kanyang kabanalan, at ngayon ang Kanyang Simbahan ay pinamumunuan ng mga propeta, tagakita, at tagapaghayag. Naniniwala ako at umaasa na makakapiling ko ang DIYOS at makakabahagi sa Kanyang magagandang pagpapala. Ako ay Kanyang anak, at inaanyayahan Niya akong maging perpekto sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ang aking Manunubos na si Jesucristo. Ipakita ang iba pa

  • Alam kong inakay ako sa simbahang ito hindi ng bisig ng laman kundi ng Espiritu Santo, alam kong tinawag ako ng aking Ama sa Langit sa gawaing ito. Natanto ko na lahat ng pagsisikap ko hanggang sa puntong ito ang umakay sa akin sa kinaroroonan ko ngayon at mahaba pa ang aking lalakbayin. Lumakas ang patotoo ko tungkol sa Ama at sa Anak, higit kaysa anumang nakamtan ko sa buong buhay ko. Alam ko at mapatototohanan ko ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon, na ito ang salita ng Diyos, kasama ng mga Banal na Kasulatan. Ang dalawang ito ang daan upang maging mas malapit tayo sa ating Ama sa Langit, sa katunayan hinihintay Niya tayong gawin ito. Nagpapatotoo ako na sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon ang mga dungawan ng langit ay bubuksan sa sinumang tunay na naghahanap sa mga bagay na nakatago sa karaniwang paningin. Nagpapatotoo ako na sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, ipinanumbalik ng Panginoon ang Ebanghelyo na inalis noon sa mundo. Buong pagtitiwala kong masasabi na binigyan ako ng Panginoon ng tunay na kasama sa buhay na higit kaysa inakala at inasam ko sa magiging asawa ko. Nagpapatotoo ako na ang mga templo na nasa maraming lupain ay mga bahay ng Diyos sa mundo at naroon ang mga kayamanan na hindi sa mundong ito kundi mga simbolo ng espiritu at katotohanan. Nagpapatotoo ako sa kapangyarihang magbuklod para sa mga pamilya sa lahat ng panahon at kawalang-hanggan. Nagpapatotoo ako na kahit ano ang mangyari, ang pamilya pa rin ang sentro sa plano ng Tagapaglikha para sa lahat ng kanyang nilikha tungo sa Kaligtasan ng buong sangkatauhan. Nagpapatotoo ako na sa kapangyarihan ng priesthood lahat ng bagay ay mangyayari, kapwa sa langit at sa lupa. Nagpapatotoo ako na mayroong buhay na Propeta sa mundo ngayon, si Thomas S. Monson, ang propeta, tagakita, at tagapaghayag ng daigdig. Taimtim akong nagpapatotoo sa mga kagila-gilalas na gawa sa mga huling araw na ito at sa mga himalang nakapalibot sa atin sa araw-araw, mula sa hangin na ating nalalanghap, hanggang sa pagbangon natin mula sa ating higaan sa bawat araw. Dalangin ko na tatalikuran ng lahat ang likas na mga hangarin ng ating puso, at lalapit kay Cristo na magpapabago sa lahat ng bagay at ito ang aking patotoo. SA SAGRADONG PANGALAN NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO … AMEN. Ipakita ang iba pa

  • “Dahil alam kong siya ay buhay…” itinanong ito sa akin sa Seminary (isang klase sa labas ng paaralan na pinapasukan ko rin kasama ang mga estudyanteng kaedad ko para matuto, umunlad at magturo). Mahirap sagutin ang tanong na ito nang hindi ito sinasalungat. Iniba ko ang tanong at sinabing “Kung alam kong hindi Siya buhay…” KUNG ALAM KO na hindi Siya buhay, at ALAM KO na hindi ibinalik ang Ebanghelyo sa mundo -- kung malakas ang patotoo ko sa mga bagay na iyon, alam kong kaunti lang ang gagawin kong pagsisikap. Alam kong hindi ako magiging ganito katatag ngayon. Alam kong malulungkot ako, at sa oras ng kalungkutan ay makadarama ako ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Alam kong hindi ko magagawang magmahal at maglingkod, at alam kong hindi ko sisikaping makamit ang mas mabubuting bagay sa buhay. Kung alam kong hindi totoo ang Plano ng Kaligtasan, alam kong mawawalan ako ng pag-asa na makasama pa sa kabilang-buhay ang mga taong mahal ko. Kung naniniwala akong hindi maaaring maging walang-hanggan ang mga pagsasama ng mag-asawa at mga pamilya, malulungkot ako nang todo. Kung alam kong wala akong malalapitan para hingan ng tulong sa bawat aspeto ng buhay ko, kung alam ko na walang nakaaalam sa mga alalahanin ko at dumirinig sa bawat panalangin ko--- mawawalan ng saysay ang buhay ko. Magiging napakasakit. Wala nang magagawa pa. Mawawasak ito. Mabuti na lang at alam ko sa puso ko’t isipan na mayroon akong maawaing Ama sa Langit na nais na makabalik ako sa Kanya. Alam kong ako ay malakas, pinili at hinirang na anak na mapalad na naparito sa lupa sa panahong ito para sa espesyal at banal na layunin. Alam ko na maaaring magkasama-sama magpakailanman ang aking pamilya, sa kawalang-hanggan at mabubuhay kaming maligaya magpasawalang-hanggan. Alam kong may nagmamahal sa akin nang higit kaysa kayang unawain ng sinuman- at pantay ang pagmamahal Niya sa atin. Alam ko na kahit ako lang ang tao sa mundong ito, mabubuhay at mamamatay pa rin Siya para sa akin. Alam kong may dahilan ang lahat ng pangyayari, at ang mga pagsubok ay angkop sa bawat isa sa atin. Alam kong paparating pa lang ang pinakamainam, at magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at dahil sa kanya. Hindi lamang ilang bagay, kundi LAHAT ng bagay. Alam ko ang mga ito dahil alam kong Siya ay buhay. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta