mormon.org Pandaigdigan

Mangyaring ibahagi ang iyong damdamin/patotoo tungkol kay Joseph Smith.

  • Si Joseph Smith ay isang binatilyong gustong malaman ang tunay na Ebanghelyo. Naalala niya ang nakasulat sa Biblia na, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay [na]ng sagana sa lahat.” Humiling nga siya sa Diyos at nasagot ang kanyang tanong. Totoo rin ito sa atin: kung may tanong tayo itanong natin ito sa Diyos na nagbibigay ng karunungan sa buong sangkatauhan. Binasa ko ang Aklat ni Mormon at ipinagdasal kong malaman kung totoo ang kuwentong ito. Tumanggap nga ako ng sagot na ito ay totoo. Naniniwala ako talaga na si Joseph Smith ay totoong propeta ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay natanggap natin ang Doktrina. Maikli ang naging buhay niya pero nakagawa siya ng magagandang bagay. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta