mormon.org Pandaigdigan

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

  • Naniniwala ako kay Jesucristo, na sa pamamagitan ng Kanyang buhay at pagbabayad-sala ay ibinigay Niya sa akin ang mas saganang buhay sa mundong ito at buhay na walang-hanggan sa susunod na daigdig kung saan kakailanganin at makatutulong ako at malulubos ang kaligayahan ko. Ang pananalig sa mga katotohanang ito, at ang pagkaunawa ko sa Kanyang pagdurusa para sa akin at sa iyo sa isang Pagbabayad-sala na bagama’t hindi ko lubusang nauunawaan, ay gumaganyak sa akin na gumawa nang mabuti, maging mas mabuting tao, makibahagi sa Kanyang gawain ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa sa abot ng aking makakaya, at sa gawaing ipaabot sa lahat ang Kanyang pagtubos. Ang pananampalatayang ito ang nagtutulak sa akin na maging mas mabuting asawa at ama, mas mabuting kaibigan. Marami pa akong kailangang gawin, ngunit tiwala ako sa Kanyang biyaya at kapangyarihan, at nalulugod Siya sa kabutihan at nagtitiwala sa akin. Ipakita ang iba pa

  • Tinulungan ako ng pananampalataya ko na makayanan ang mga pagsubok, gaya ng pagkamatay ng kapatid ko sa isang aksidente. Dahil sa paniniwala ko na walang-hanggan ang mga pamilya, hindi ako nalulungkot. Nabiyayaan ako ng kapayapaan na kahit maaaring hindi ko nauunawaan ang dahilan sa lahat ng bagay, ako’y minamahal at muli ko siyang makikita. Ipakita ang iba pa

  • madami, napakarami ng mga pagpapala simula ng mapabilang ako sa simbahan at nagkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo. nakaranas ako ng mga himala sa aking buhay na ang akala ko hindi ko makakaya at wala ng pagasa pero dahil sa malakas na pananampalataya ko kay Jesucristo lahat ng yaon ay aking napagtagumpayan dahil sa kanyang pagmamahal at tulong sa akin. lahat ay maayos, madali at masaya ang lahat dulot ng pananampalataya ko kay Jesucristo. alam ko na mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo hindi natin magagawa ang lahat kung wala ang kanyang tulong. mahal niya tayo tutulungan niya tayo kung naniniwala tayo sa kanya. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala ako sa isinasagisag ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa madaling salita, naniniwala ako na namatay si Jesucristo at makaraan ang tatlong araw ay muling nabuhay sa mundong ito bilang nabuhay na muling nilalang. Naniniwala akong nagdusa Siya at nilabasan ng dugo para sa aking mga kasalanan at ginawang posible na makapagsisi ako (para sikapin kong gawin ang lahat upang maitama ang mga pagkakamali ko). Kapag ginawa ko ito, at sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, maaari akong magkaroon ng buhay na walang hanggan hindi lamang bilang indibiduwal, kundi bilang isang pamilya rin. Alam ko rin na ako at ang mga mahal ko sa buhay ay pinangangalagaan Niya. Na mahal niya ako at kahit may mangyari na hindi ko gugustuhin, AYOS lang ito. Kalaunan ay magiging maayos ang lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos basta’t mayroon akong pananampalataya at ginagawa ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil dito, ang Pasko ng Pagkabuhay ang paborito kong araw sa buong taon. Lalo akong nagiging maligaya sa kaalamang ito kahit sa mga situwasyon na hindi ko inasahan. Ipakita ang iba pa

  • Sa pamamagitan ng aking pananampalataya, natanggap ko ang malaking pagpapala sa aking buhay, na walang-iba kundi ang kaalaman na ang Diyos ay buhay at mahal Niya ako. Natuklasan ko ito matapos kong matuklasan na mayroon akong pambihirang uri ng kanser, dahil masayahin akong tao na hindi nagkaroon ng anumang [problema sa kalusugan], napakahirap dahil di ko inakala na magkakaroon ako ng kanser. Nabigla ako sa resultang ito ng pagsusuri. Naniniwala kong regalo ito sa akin sa panahon sa aking buhay kung kailan hinintay ko ang mga resulta ng pagsusuri. Sa halip na panghinaan, naging napakalakas ko, at nagkaisang mabuti ang aking pamilya at ang mga tao. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, hinangad namin ang kalakasan na marahil hindi alam ng isang tao na mayroon siya nito. Sa panahong iyon, nadama ko ang malaking pag-ibig ni Cristo, at naging bahagi ito ng aking pag-unlad. Sa palagay ko may mga bagay na nakalaan para sa atin na hindi natin kayang abutin ngayon ngunit maaabot natin sa hinaharap, na magkakaroon lahat ng kahulugan, kapag perpekto na ang ating pang-unawa, at kapag pinasalamatan nating mabuti ang Diyos para sa karanasang ito. Ipakita ang iba pa

  • Kapayapaan at katahimikan. Nasaksihan ko ang maraming mahimalang pagpapagaling ng Diyos sa buhay ng iba. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta