mormon.org Pandaigdigan

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

  • Mahalaga sa akin ang siping ito mula sa Pagpapahayag tungkol sa Mag-anak, ‘Ang mga matagumpay na buhay mag-asawa at mag-anak ay itinatatag at pinananatili sa mga alituntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa, at kapaki-pakinabang na mga gawaing panlibangan.’ Ang pagiging magulang ang nagtutulak sa akin na sikaping maging mas mabuting tao, nalalaman na minamasdan ng mga anak ko ang bawat kilos ko, nahihikayat akong ipamuhay ang pinaniniwalaan ko. Ang pagkakaroon ng mga anak ay kadalasang lumilikha ng ingay sa aming tahahan, nariyan ang pag-iyak at pagsigaw. Gayunman, ang pag-uukol ng oras bawat araw para manalangin at basahin ang mga banal na kasulatan bilang isang pamilya, at pagsisimba bawat linggo ay nagpapanibago sa kapayapaan sa aming tahanan. Ipakita ang iba pa

  • Laro! Lumaki ang aming pamilya na nagsisikap na mabuti at naglilibang din. Madalas ay mga abenturero kami, at sa palagay ko dahil dito kaya kami mas napalapit sa isa’t isa. Sa paglilibang namin nang magkakasama, natutuhan namin ang napakaraming mahahalagang aral sa buhay tungkol sa aming sarili at sa bawat isa. Mananatili sa isipan ko ang mga aral na iyon, at balak naming mag-asawa na gayon din ang gawin sa aming mga anak. Ipakita ang iba pa

  • Gabi-gabi dahan-dahan akong pumapasok sa silid ng mga anak ko at pinatutulog sila at bumubulong ng, “good night.” Naaalala ko na isang gabi ay nagulat na lang ako dahil malaki na pala ang panganay kong babae. Naisip ko na napakabilis ng paglipas ng panahon at gusto ko pa rin siyang turuan. Napakahalagang pagbabago sa buhay ko ang gabing iyon. Nagbago ang pakikitungo ko sa kanya at sa dalawa ko pang anak nang matanto ko na bawat araw ay pagkakataon upang mahalin sila, turuan at matuto mula sa kanila. Ang pasasalamat na nadarama ko dahil ako ang kanilang ina, ngayon at kailanman, ang dahilan kaya’t nakakayanan ko ang lahat. Ipakita ang iba pa

  • Ang regular na panalangin ng pamilya at pag-aaral ng banal na kasulatan ay nakatulong upang lalong magkasundo ang aming pamilya. Para bang kapag matapat nating ginawa ang dalawang bagay na ito ay madaragdagan ang ating pasensya at pagmamahal sa ating mga anak at mas gumagawa sila nang mabuti at mabait at mapagmahal sa isa’t isa. Ang sama-samang pagkain ng pamilya ay nakatulong din para lalong magkaroon ng pagkakasundo sa aming tahanan. Ang pagkakataong kausapin at pakinggan ang isa’t isa sa hapag-kainan ay lalong naglapit sa amin at mas naging bukas ang komunikasyon sa aming tahanan. At panghuli, ang pag-iisip kung paano sasaya ang pagsasama ng pamilya, paglalaro ng mga board game sa tahanan o kasiyahan sa mga gawain sa labas ng bahay, ay talagang epektibo sa pagkakaroon ng pagkakasundo sa aming tahanan. Ipakita ang iba pa

  • Napakahalagang manalangin bilang pamilya araw-araw at mag-family home evening. Ipakita ang iba pa

  • Basahin sa 3 Nephi 18: 21 Ipakita ang iba pa

  • Ang pagkakasundo ay nagsisimula sa isang tao, at nadarama ito ng mga indibiduwal at grupo. Ang pag-uukol ng panahon sa pagninilay at pag-iisip tungkol sa pinakagusto natin para sa atin at sa ating pamilya ay naghahatid ng pagkakasundo sa tahanan. Ang ganitong gawain ay malaking suporta at tulong sa panahon na puno ng hamon. Kailangang may mga patakaran sa tahanan, na kung malinaw na naipaliwanag at naipatupad sa patas na paraan at sa tuwina, ito ang magiging ligtas na kanlungan ng pamilya sa di kanais-nais na mga impluwensya sa labas. Ang tatay ko ay may kakaibang katangian, na lubos na nakatulong sa kanya sa pagharap sa mga problema na sa halip na ipilit ang kanyang iniisip o dating opinyon, inuunawa niya muna ang iniisip at nadarama ng iba. Kapag ginagawa ko ito, at inilalagay ko ang sarili ko sa katayuan ng anak ko, hindi ako nakatuon sa sarili ko o naghahanap ng dahilan, mas naaayos ko ang situwasyon nang patas at para sa ikabubuti ng pamilya. Ang personal na oras at positibong katiyakan na ibinibigay ng magulang sa bawat anak ay nagdudulot ng pagpapahalaga sa sarili at pang-unawa na mahalaga ang bata. Upang makaagapay sa patuloy na mga pagbabago sa aking pamilya, natuklasan ko na ang pakikipag-usap sa bawat isa at pagkakaroon ng family council kasama ang mga anak ko ay mahalaga sa aming komunikasyon at sa ikabubuti ng lahat. Magandang karanasan ang hatid nito sa akin. Dapat mapagkasunduan na sa mga pag-uusap na ito ay maipahayag ng bawat isa sa amin ang kanyang iniisip at mga problema nang hindi kinagagalitan. Maaaring hindi ito kaagad magbunga ng pagkakasundo pero kung uulitin ang pamamaraan at pag-uukulan ito ng pansin, magsisimula ang komunikasyon sa pamilya at darating ang araw na mananaig ang kapayapaan at pagmamahalan dito. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta