mormon.org Pandaigdigan

Paano nakatulong sa iyo ang pagdalo sa mga serbisyo ng Simbahan?

  • Nagsisimba ako tuwing linggo. Ang pinakamahalagang serbisyong dinadaluhan ko ay tinatawag na Sacrament Meeting. Dito kami nakikibahagi ng tinapay at tubig bilang pag-alaala kay Jesucristo at pinaninibago namin ang mga sagradong tipan na ginawa namin sa Diyos. May iba’t ibang tagapagsalita rin na nagbabahagi ng mensahe tungkol sa mga paksa ng ebanghelyo. Ang sacrament meeting ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay na talagang mahalaga sa akin gaya ng kaugnayan ko sa Diyos at ang tungkulin ko bilang Ama at Asawa. Parang lumalakas muli ang aking espiritu pagkatapos kong magsimba. Madalas kong madama ang Banal na Espiritu sa Sacrament Meeting. Kung minsan, habang nakikibahagi ako sa sakramento, may pumapasok sa isipan ko na dama kong mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na dapat kong gawin sa aking buhay. Ipakita ang iba pa

  • Una sa lahat, sa pagdalo ko sa mga serbisyo ng Simbahan, marami akong nakilalang mga kaibigan na alam kong makakatulong sa akin na mas mapalapit pa kay Kristo. Sa aking pagdalo sa mga Church activities, pinapakita ko na handa akong sumunod sa kautusan ng Diyos at pinapakita ko ang aking pananampalataya. Ipakita ang iba pa

  • Ang pagdalo sa Simbahan ay nakatulong sa akin dahil nadarama kong umuunlad ang aking espiritu. Nadarama ko ang Banal na Espiritu sa tuwing magsisimba ako. Sa tuwing dadalo ako at naririnig ang mga tagapagsalita nauunawaan ko ang mga bagay na ukol sa Diyos dahil naroon ang Espiritu. Ang isang bagay na mahalaga sa pagsisimba ay ang pakikibahagi ng sakramento. Nadarama kong mapalad ako sa tuwing makikibahagi ako dahil nadarama kong dinadalisay ako ng Espiritu. Lubos ang pasasalamat ko sa pagkakataong makapaglingkod sa aking mga kapatid sa pamamagitan ng paghahanda ng sakramento at pagpapasa nito. Nagpapasalamat ako sa mga tungkulin ko na makapaglingkod sa aking mga kapatid. Nadarama kong marami pa akong iuunlad at matututuhan. Nagpapasalamat ako sa kahandaan ng lahat ng aking mga kapatid na tumutupad sa kanilang tungkulin sa paglilingkod at paggawa ng lahat sa abot ng kanilang makakaya. Ipakita ang iba pa

  • Ang pagpunta sa Simbahan tuwing Linggo ay isa sa mga pinakamaligayang sandali sa buong linggo. Tumutulong ito para lumakas ang aking pagkatao at ang aming komunidad. Tinutulungan ako nitong maisip ang nagawa kong kamalian sa linggong nagdaan at kung ano ang gagawin ko sa susunod na linggo. Mga tao tayo, hindi mga makina. Hindi natin masasabing mananatili ang ating pananampalataya dahil nabinyagan na tayo. Dapat nating pag-ibayuhin ang ating katapatan bawat linggo at paalalahanan ang ating sarili kung sino tayo. Samantala, ang pagsisimba ay nakapapanatag nang malaki sa isipan. Nakadarama ako ng ibayong lakas bawat Linggo matapos magsimba. Ipakita ang iba pa

  • napaka laking tulong para sa akin ang patuloy na dumalo sa mga serbisyo ng Simbahan, dito ako lalong natututu sa ebanghelyo ni Jesucristo, napapaunlad ang aking ispiritualidad at napapalakas ang aking patotoo sa simbahan. ang kaalamang nalalaman ko ang siyang naghahanda sa akin sa mga pagpapala sa templo na Panginoon. hindi ako matututu kung wala ang mga serbisyo ng simbahan. higit nitong nababago ang aking pagkalikas na tao. naipapanumbalik muli sa aking mga alaala ang mga hiwaga ng Panginoon at ang kanyang dakilang pagmamahal sa kanyang mga anak. alam ko na kailangan ko pang matutu at dumalo sa lahat ng serbisyo ng simbahan makakatulong ito ng malaki sa akin at sa lahat. Ipakita ang iba pa

  • Ang pagdalo ko sa mga serbisyo ng Simbahan ay nakatutulong para makapokus ako sa maraming gawain sa buong linggo. Ang mga personal na patotoo na naririnig ko sa tuwing dadalo ako ay nakatutulong para tumibay ang sarili kong patotoo at lumakas ang sarili kong pananampalataya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta