mormon.org Pandaigdigan

Maaari mo bang ipaliwanag ang nagagawa ng panalangin sa iyong buhay?

  • Kapag nagdarasal ako, dama kong malapit ako sa aking Ama sa Langit at dama ko ang Kanyang paggabay sa aking buhay. Kung may isang bagay akong natutuhan, ito ay: kilala tayo ng Diyos, mahal Niya tayo at handa Siyang tulungan tayo. Kapag nagdarasal ako, madalas kong makinita ang sarili ko na inilalapit ang mga problema ko sa Diyos. Sa aking isipan, talagang inilalatag ko ang lahat sa Kanyang paanan at buong pagpapakumbaba akong humihingi ng tulong sa Kanya. Hindi Niya ako binigo kailanman. Kung minsan, hindi nasasagot kaagad ang aking mga panalangin. Ngunit, sa huli, habang nananampalataya ako, nadama ko ang magiliw na mga pahiwatig, ang mga bulong ng Espiritu -- at natatanggap ko ang mga sagot na hinahangad ko. Para sa akin nakapagliligtas ang panalangin. Isa ito sa pinakamahahalagang aspeto ng aking pananampalataya. Kung magtatanong tayo, sasagot Siya. Wala akong alinlangan. Pambihirang pagpapala ito at pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ipakita ang iba pa

  • nagkakaroon ng kapayapan ang aking isipan Ipakita ang iba pa

  • Sa panalangin ko kinakausap ang aking Ama sa Langit. Pinakikinggan at ginagabayan Niya ako kapag kailangan ko Siyang kausapin. Sa panalangin ko Siya pinasasalamatan sa lahat ng naibigay Niya sa akin. Ipakita ang iba pa

  • ang nagagawa ng panalangin sa aking buhay ay nakakausap ko ang panginoon at humihiling ako sa kanya kung ano kailangan ko at nagpapasalamat ako sa bawat araw Ipakita ang iba pa

  • Malaki ang ginagampanan ng panalangin sa aking buhay. Araw-araw kaming nagdarasal ng aking pamilya. Sa paggawa nito ay may maganda kaming pagkakataon na sama-samang dumulog sa Panginoon. Habang ipinahahayag namin ang aming saloobin at mga alalahanin, lalo kaming nagiging malapit sa isa’t isa at pinag-iibayo ang aming pananampalataya na sa kabila ng aming kalagayan ay nariyan ang Ama sa Langit na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Ipinaaalala sa akin ng panalangin kung ano ang talagang mahalaga sa buhay at nagbibigay ito ng espirituwal na mga karanasan na nagbibigay-sigla. Binubuksan din nito ang mga dungawan ng pagpapala mula sa langit alang-alang sa mga taong mahal natin. Sa buong maghapon, sinisikap kong palaging manalangin sa aking puso. Tinutulungan ako nitong maging mas mabuting tao at inilalagay ako sa katayuan na makatanggap ng mga pagpapala. Nakapapanatag na malaman na kahit nasaan ako o ano man ang nangyayari sa paligid ko, pagdarasal lang ang paraan para makausap ang Ama sa Langit. Totoong hindi ako nag-iisa. Ipakita ang iba pa

  • Para sa akin ang panalangin ay pagkakataon ng isang tao na makipag-usap sa Diyos. Tulad ng kapag nakilala mo ang isang tao at pinalalim mo ang kaugnayan mo sa kanila sa pamamagitan ng komunikasyon, naniniwala ako na gayon din kapag nakipag-ugnayan ka sa Diyos sa panalangin—kapag lalo mo itong ginawa, lalong lalalim ang kaugnayan mo sa Diyos. Sa pagkausap sa Diyos tungkol sa nadarama at iniisip ko, tumatanggap ako ng tulong na kailangan ko mula sa Diyos. Kung minsan mapapanatag ka, kung minsan naman matitiyak mo na dininig Niya ang iyong mga pagsamo, at kung minsan madarama mo na parang wala kang anumang naririnig. Paiba-iba ito, at marami ring paraan ng paggawa nito, ngunit tiyak na diringgin ng Diyos ang ating mga dalangin. Sa panalangin lagi mong madarama na katabi mo ang Diyos, at lalakas ang loob mo dahil diyan. Ipakita ang iba pa

  • Tinutulungan ako ng panalangin na maalaala ang pinakamahalaga sa buhay. Kapag nakaluhod ako at nagdarasal sa gabi may listahan ako ng mga simpleng bagay sa aking isipan (mga bagay na gusto kong ipagdasal). Sinisimulan ko sa pinakamahahalagang bagay, gaya ng pasasalamat sa Diyos sa kalusugan ng aking pamilya, sa proteksyon mula sa panganib at pinasasalamatan siya sa pangangalaga sa kanila sa kanilang pagtulog. Kapag nasa ibang aytem na ako sa aking listahan, naaalala ko na ang mga bagay na ipinagdasal ko ay ang pinakamahalaga na at wala na akong kailangan pa. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta