mormon.org Pandaigdigan

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

  • Nagmimisyon ang mga Mormon dahil sa kanilang pagmamahal sa Ebanghelyo ni HesuKristo. Nararamdaman nila na malaki ang importansya nito sa buhay nila at sa buhay ng ibang tao kaya kanila itong ibinabahagi sa mga taong nangangailangan nang mga kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay. Ang mga Mormon ay natutunan na mahalaga ang Ebanghelyo na ito kaya isinasakripisyo nila ang kanilang oras, pera at trabaho para lamang maibahagi ito sa hindi pa nakaka alam upang maramdaman din nila ang kasiyahan na nararamdaman sa nag iisang totoong Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi man mayayaman ang karamihan sa mga Mormon, sapat na ang kanilang pananampalataya para lumayo sa kanilang pamilya at mag misyon sa ibang lugar. Dahil sa kanilang pananampalataya, naniniwala silang gagabayan sila nang Diyos sa kanilang pagtuturo at sila ay nananalig din na walang mangyayaring masama sa kanilang panandaliang pag lalayo sa kanilang pamilya. Ang pagmimisyon ay isang pag pili o kagustuhan nang isang tao. Hindi lahat nang Mormon ay nagmimisyon at lumalayo sa pamilya pero lahat ay iniimbitahan na magyaya din nang mga kaibigan at pamilya sa Ebanghelyo na ito ni HesuKristo dahil ito lang ang totoo at ito lang ang nag iisang daan pabalik sa ating Ama sa Langit. Ipakita ang iba pa

  • to share the Gospel of Jesus Christ that they might have Eternal life. Ipakita ang iba pa

  • Para ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao.To build their faith in jesus christ. Ipakita ang iba pa

  • Upang ibahagi ang mga pagpapalang dulot ng pagsunod sa ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Napunta ako noon sa Argentina para ibahagi ang aking kaalaman tungkol sa Relihiyong Mormon. Iyon ang pinakamabuti at pinakamahirap na ginawa ko. Ipakita ang iba pa

  • Because the Gospel of Jesus Christ should be teach to all the people in the world.. Ipakita ang iba pa

  • Kaya nagmimisyon ang mga mormon,dahil gusto naming ibahagi ang aming patotoo sa ebanghelyo ni Jesucristo,at ang aming kasiyahang nadama sa simbahan sa patuloy naming pagsunod sa mga kautusan ni Jesucristo.Gusto rin naming imbitahan ang iba na lumapit kay Jesucristo at tulungan silang matanggap ang ebanghelyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya,pagsisisi,pagpapabinyag at pagtanggap ng kaloob ng Ispiritu Santo. Ipakita ang iba pa

  • Dahil ito ay isang kautusan lalo na sa mga kalalakihan na myembro ng simbahan para imbitahan ang lahat na mapalapit kay Cristo at tulungan ang iba na tanggapin napainumbalik na ebanghelyo. At para matulungan ang Diyos sa kanyang plano para sa mga anak nya at yun ang makasama sya sa buhay na walang hanggang. Ipakita ang iba pa

  • Sundan ang halimbawa ni Jesucristo at ipangaral ang ebanghelyo sa mundo. Ipakita ang iba pa

  • nag mimissyon ang mga mormon kasi alam namin na ang SIMBAHAN NI JESUCRISTO NG MGA BANAL SA HULING ARAW AT ang ebanghelyo ay totoo . gusto nilang maibahagi ang ebanghelyo ni JESUCRISTO sa mga tao , kasi alam namin sa pamamagitan ng ebanghelyo ay maka balik tayo sa piling ng Diyos . Ipakita ang iba pa

  • Nang patapos na ang misyon ko may nakilala akong babae na siyam na taon nang nagsisiyasat sa Simbahan. Ilang relihiyon na ang masigasig niyang pinag-aralan noong panahong iyon. Nang sabihin niya sa amin na gusto niyang magpabinyag, sinabi niyang may gusto lang siyang itanong muna sa akin. Nagulat ako sa unang tanong niya. “May karpenteriya ba ang Tatay mo?” tanong niya. “Oho,” sagot ko, iniisip na kakaiba ang tanong niya. “Nagtrabaho ka bang kasama niya sa shop noong bata ka pa?” ang sumunod na tanong niya. Muli, sumagot ako na nakapagtrabaho nga ako roon, at nagugulumihanan pa rin kung bakit ganoon ang tanong niya gayong tila alam naman niya kung ano ang sagot. Nagulat ako sa sumunod niyang tanong. “Nakasuot ka ba ng pula at puting kamisetang pranela noong nagtrabaho kang kasama ng iyong Itay sa shop?” Nahalata niyang nagulat ako sa tanong. Halos 10 taon nang patay ang lolo ko. Itinabi ko ang isa sa kanyang mga kamiseta para magamit ko sa kanyang shop kung saan magkasama naming ginawa ni Itay ang isang modelong bangka sa loob ng dalawang linggong pangangalaga namin sa kanyang ari-arian. Nagtaka ako kung paano niya natunton ang pamilya ko, samantalang dagat ang pagitan namin, at nalaman ang tungkol sa aking nakaraan. Nang makita niyang naguguluhan ako sa mga sinabi niya, nagpatuloy siya. “Kailangang sabihin ko sa iyo kung bakit ko ito naitanong,” sabi niya. “Siyam na taon na ang nakararaan nang una kong makilala ang mga LDS missionary, at binasa ko ang Aklat ni Mormon, nanalangin ako sa Diyos at itinanong sa Kanya kung dapat akong sumapi sa Simbahang ito. Pagkatapos kong magdasal tahimik akong nahiga sa kama. Pumikit ako at isang tanawin ang nakita ko sa aking isipan. Nakita ko ang isang ama at anak na lalaki na nagtatrabaho sa isang karpenteriya. Bata pa ang anak at nakasuot siya ng pula at puting kamisetang pranela. Wala akong narinig na mga tinig, pero nabalot ako ng magandang pakiramdam at nadama ko na ang batang iyon ang missionary na magbibinyag sa akin! Hindi ko alam na aabutin pala ng siyam na taon, pero nang una kang lumapit sa aking pinto, alam ko na ikaw ang batang iyon!” Pareho kaming lumusong sa tubig ng binyag sa pinakahuling araw ng dalawang taong misyon ko sa England. Napakasaya ng pakiramdam na makitang nararanasan ng ibang tao ang kaligayahang nadarama ko! Wala akong maisip na mas mabuting dahilan para paglingkuran ang iba maliban sa makitang sila ay nagagalak at malaman na nagagalak ang ating Tagapagligtas sa bawat kaluluwa na dinadala sa Kanya tulad ng butihing babaing ito. Nagmimisyon tayo dahil mahal natin ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo at dahil mahal natin ang ating mga kapatid sa espiritu. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta