mormon.org Pandaigdigan

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

  • Gusto ko laging ma-involve sa mga Church activities. ako ay leader sa youth organization, specifically sa aming Stake. Ako yung isa sa mga nag-oorganize ng mga youth activities kagaya ng Youth Conference. Teacher din ako ng valiant sa Primary (grupo ng mga bata edad 8-11). Mahal ko ang mag-turo sa mga bata. Naging part ako ng makasaysayang For the Strength of Youth (FSY) Conference, isa itong espesyal na 5-day event na inihanda para sa mga kabataan na may edad 14-18 years old. Marami akong natutunan dito at malaki ang nadagdag nito upang mapalakas ang aking desire na mag-serve sa Panginoon sa mission. Mahilig akong magbasa ng mga church related articles, mangolekta ng mga quotes ng mga leaders at magbasa ng scriptures. Ipakita ang iba pa

  • Ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa pagsisikap na maging mabuting halimbawa sa iba, lalo na sa mga manlalaro ng isports. Pinananatili kong banal ang araw ng Sabbath. Hindi ako kailanman uminom ng alak o nanigarilyo. Sinisikap kong maging mabuting halimbawa sa mga anak at apo ko. Ipakita ang iba pa

  • Sinisikap kong ipamuhay ang aking pananampalataya sa pagtuturo ng mga alituntunin ng ebanghelyo sa aking pamilya. Gusto kong matutuhan ng mga anak ko na ang pagsunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit ay hindi naghihigpit kundi naghahatid ng kaligayahan at kapayapaan. Ang panalangin ng pamilya at pagsasama-sama ay priyoridad namin. Sa pagdanas namin ng mga pagsubok at hirap sa buhay, nakapapanatag na malaman na hindi kami nag-iisa at mahahanap namin ang mga sagot sa aming mga tanong sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Naglilingkod ako sa aming kongregasyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga miyembrong Bingi ay may interpreter kapag kailangan nila ito. Nakasisiyang malaman na ang Panginoon ay nagbibigay ng paraan para matutuhan ng lahat ng Kanyang mga anak ang Kanyang ebanghelyo. Kasiyahan ko ang maglingkod sa ganitong paraan at bigyan ng pagkakataon ang iba na paglingkuran ang ating mga kapatid na Bingi. Ipakita ang iba pa

  • Nasisiyahan ako sa pagiging miyembro sa Simbahan at naglingkod na ako sa maraming tungkulin at pagtuturo, kabilang ang pagiging Bishop. Masaya akong ipamuhay ang aking relihiyon at nakibahagi ako sa maraming grupo sa komunidad at boluntaryong paglilingkod. Kabilang dito ang pag-aalaga sa isang batang may kapansanan, pagkasunduin ang mga nag-aaway at pagpulot ng kalat sa aming kapitbahayan; na ikinatutuwa kong gawin! Palagi akong naghahanap ng mga pagkakataon na maglingkod sa iba at noong 2010 ay inilunsad ko ang �Ten-a-Day� Blog na humihikayat sa mga tao na gumawa ng sampung kabaitan bawat araw. Ipakita ang iba pa

  • Ang aking pananampalataya at relihiyon ay hindi lang basta-basta sa akin, kundi ito ay pinakamahalaga sa lahat. Sinisikap kong gawin ang mga bagay na nakakasiya sa Diyos, pati ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan, paggawa ng mabuti, pagsisilbi sa kapwa-tao, at pag-aaral ng Kanyang mga salita sa mga banal na kasulatan. Sinisikap kong maging mas katulad ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi naman ako perpekto, pero sinisikap ko pa ring sundin ang Diyos at maglingkod sa Kanya, kahit gaanong kahirap. Ipakita ang iba pa

  • Ang aking relihiyon ay batay sa mga turo ni Jesucristo, kaya’t sinisikap kong maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa kanyang buhay, at pagsisikap na gawin ang gagawin niya sa anumang situwasyon. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magboluntaryo sa aking simbahan, mula sa pagtuturo ng mga lesson at pagkumpas ng musika, hanggang sa pag-oorganisa ng mga makabuluhang aktibidad. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na magboluntaryo bilang full time missionary sa Scotland sa loob ng 18 buwan. Ipakita ang iba pa

  • Mas malaki ang epekto ng ginagawa ng isang tao kaysa kanyang sinasabi. Sinisikap kung tularan ang halimbawa ni Jesucristo sa pagiging tapat, mabait, at maawain sa ibang tao. Alam ko na sa pagsunod sa Kanyang halimbawa ng paglilingkod sa iba ay magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan sa buhay na ito. Ipakita ang iba pa

  • sa pamamagitan ng pag hahanap ng mga tao ibinabahagi ko ang aking mga natutunan at katotohanan na Ang Simbahan Ni jesukristo ng mga Banal sa Huling Araw , eto ang totoong simbahan Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala ako na ang pamilya ay sagrado kaya nga ang kauna-unahang paraan para maipamuhay ko ang aking pananampalataya ay ang maging mabuting asawat at ama. Gayunman, may mga pagkakataon din akong maglingkod sa kongregasyon namin sa Versailles. Binibisita ko ang mga miyembro ng pamilya para bigyan sila ng espirituwal at temporal na suporta at ako ang lider ng isang maliit na grupo ng kalalakihan at responsibilidad kong ayusin ang mga aralin sa araw ng Linggo at mga gagawin sa serbisyo. Ipakita ang iba pa

  • Ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa paglilingkod, iyan ang turo ng Guro. Naaalala ko nang mithiin kong maglingkod sa retirement home sa aming lugar. Dinadalhan ko sila ng pagkain sa Pasko, nireregaluhan, at binabasahan sila o nakikinig sa kanilang pagkukuwento. Napakaganda ng karanasang iyon. Marami akong natutuhan, at katuwang namin ang mga kabataan ng Simbahan. Sa TV show, sinusunod ko ang natutuhan ko sa pag-iimbak ng pagkain at pangangasiwa sa tahanan para harapin ang mahihirap na sandali nang may positibong pananaw para magtagumpay ako. Araw-araw, ipinamumuhay ko at ng pamilya ko ang aking relihiyon para paghusayin pa namin. Hindi ako perpekto, pero sinisikap kong tulungan ang talagang nangangailangan. Gustung-gusto kong tumulong sa iba at ituro ang kaunting nalalaman ko. Ang resipe sa pagluluto ay tulad ng pananampalataya. Sa ebanghelyo, kailangan ang iba’t ibang sangkap para maging masarap ang pagkain. Ganito rin sa pananampalataya, sa ebanghelyo, pagmamahal, pamilya, karisma, at pagiging halimbawa. Sa pagtulong sa ating kapwa-tao sa mga bagay na ito, makakapagluto tayo ng masarap na pagkain. Lahat ng sangkap ay nasa ating kusina, pero di natin alam kung paano ito gamitin nang wasto para makaluto ng espesyal na putahe. Dapat din nating ipamuhay ang mga sangkap araw-araw para maging masarap ang ating pagkain at gumanda ang ating buhay. Iyan ang itinuturo ng ebanghelyo at marami pang iba, kaya isahog natin iyan sa ating pananampalataya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta