mormon.org Pandaigdigan

Paano ka natulungan ng Espiritu Santo?

  • He always testify for my taught in my mission and He confort me when i sad.He felts me a happiness in my life.He warned me when i in dangerous situation and He gave me a power to do my works being missionary and i always strong for my works because of Him. Ipakita ang iba pa

  • Tinutulungan ako ng Espiritu Santo na magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Dahil dito simple lang ako mag-isip at gumawa ng desisyon. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala ako na tinutulungan ako ng Espiritu Santo sa bawat araw ng buhay ko magmula nang magsisi ako. Nang sikapin kong mabuti na sundin ang kanyang mga pahiwatig, nakatanggap ako ng walang hanggang mga pagpapala sa aking mga imbensiyon, sa lahat ng pakikipag-ugnayan ko at sa aking buhay may-asawa at sa ugnayan namin sa pamilya---sa mga anak ko at mga apo. Malakas ang patotoo ko tungkol sa dakilang papel ng Espiritu Santo sa buhay ko. Ipakita ang iba pa

  • Ang kaloob na Espiritu Santo ay malaking kaaliwan sa buhay ko. Palagi kong nadarama ang Kanyang impluwensya at nagpapasalamat sa Kanyang patnubay. Ang mga simpleng pangyayari sa araw-araw tulad ng desisyon na tawagan ang isang kaibigan, sumali sa isang aktibidad, desisyon ukol sa pera, o pagtulong sa mga anak ko na makayanan ang mga pagsubok, lahat ng ito ay may impluwensya ng Espiritu Santo. Nalaman ko na kung titigil ako at pakikinggan ang damdamin at pahiwatig na natatanggap ko, at kikilos ayon dito, ay sinusunod ko ang aking Ama sa Langit. Ipakita ang iba pa

  • Tinutulungan ako ng Espiritu Santo sa lahat ng malalaking desisyon ko sa buhay. Mula sa pagsapi sa Simbahan, hanggang sa pagmimisyon, mula sa kung sino ang dapat kong mapangasawa, hanggang sa pagbili ng aming unang bahay, hanggang sa pagkakaroon ng mga anak. Pinasasalamatan ko ang kanyang palagiang patnubay. Nadarama ko at alam ko ang mga pahiwatig niya at sa tuwing nagkakaroon ako ng lakas ng loob na sundin ang mga ito, kaligtasan at kaligayahan ang ibinubunga nito. Ipakita ang iba pa

  • Bata pa ako, nagkaroon na ako ng kakaiba at espesyal na karanasang makipag-ugnayan sa aking Lumikha, sa personal na panalangin. Sa maraming pagkakataon, nagkaroon na ako ng mga damdamin, ideya, at pakiramdam ng kapayapaan, kapanatagan, at patnubay kapag humihingi ako ng tulong sa Kanya at ng mga sagot sa mga problema ko. Naaalala ko ang madidilim, maulan, at malalamig na gabi na nagigising akong takot na takot noong bata pa ako, at nagdarasal ako nang may pananampalataya, na alisin ng Diyos ang takot ko, at napapayapa ako, na muling nadarama na nawala ang takot ko, bumabalik ang init ng pakiramdam, kapayapaan, at seguridad, sa pagkaalam na naroon Siya, na kilala Niya ako, na mahalaga ako sa Kanya, na mahal Niya ako, at hangad Niya ang pinakamainam para sa akin. Kaya nga sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nakikipag-ugnayan Siya sa akin, anuman ang hilingin ko sa Kanya nang may pananampalataya. Gayundin, tuwing sumasamo ako sa Kanya na tulungan akong makita ang isang bagay na naiwala ko, na mahalaga sa akin, maaari akong bumalik at maghanap sa lugar na pinaghanapan ko na, at maraming beses kong natatagpuan ang naiwala ko, ngunit matapos ko lang itong hilingin sa Kanya, at hindi bago ko hilingin iyon. Kalaunan, tuwing may makikilala akong binatang nakakawili o espesyal, humihingi ako ng patnubay sa aking Ama sa Langit, upang malaman kung tutulungan Niya akong makita ang tamang lalaking para sa akin. At sa tuwina, tumanggap ako ng sagot; maraming beses akong sinagot ng “Hindi,” at minsan lang ako sinagot ng “Oo”!! At kagila-gilalas ang araw na iyon! Ipakita ang iba pa

  • Lagi akong tinutulungan, ginagabayan at sinusupportahan ng Espiritu Santo sa aking mga ginagawa araw-araw at siya ang aking Constant Companion. Lagi niyang ipinaparamdam sa akin ang kahalagahan at kagandahan ng buhay dito sa mundo. Ang espritu santo ang laging gumagabay sa akin lalo na sa mga desisyon na ginagawa ko. :) Masaya ako dahil binigyan at tinanggap ko ang regalo mula sa espiritu santo. :D Ipakita ang iba pa

  • Lahat ng malalaking desisyon sa buhay ko ay ginawa ko matapos dinggin at sundin ang Espiritu Santo. Ang Kanyang paggabay ay maaaring iba-iba sa bawat tao. At kahit sa sarili ko, iba-iba ito, minsan masaya lang ako sa desisyon ko, nakaririnig ng mga salita sa aking isipan, o magkaminsan, nag-uumapaw sa galak ang puso ko, na halos maiyak na ako. Alinman dito ang madama ko, tiwala ako sa dapat kong gawin. Isa sa mga pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pag-ampon sa aming anak na lalaki. Sa totoo lang hindi ko ito sariling ideya, kundi isang bagay na ipinagawa sa akin ng Diyos sa simula pa lang (sa pamamagitan ng mga pahiwatig ng Espiritu Santo). Isinilang ko ang tatlong anak ko sa pamamagitan ng cesarean (at minsan akong nakunan sa second trimester), kaya’t pinayuhan kami ng doktor ko na huwag nang dagdagan pa ang aming mga anak. Para sa akin, ayos lang naman ito. Ang panganay namin ay may mga kapansanan, at dagdag pa ang dalawang anak na babae, ang gulo talaga ng bahay namin! Mga isang taon na ang nakaraan nang maisilang ang aming bunso, nasa gym ako noon at pinanonood sa tv ang tungkol sa mga batang babae na nasa mga bahay-ampunan ng mga Intsik. Isang munting tinig ang narinig ko, “Magagawa mo ‘yan.” Parang mula ito sa kung saan. Pero alam kong iyon ang Espiritu Santo na nagsasabi sa aming mag-ampon kami. Lumipas ang isa’t kalahating taon. Papunta kami ng asawa ko noon sa kanyang mga magulang matapos ang isang linggo pagkakamping kasama ang aming pamilya. Habang nagkakasayahan kasama ang mga taong mahal namin, binanggit ng asawa ko ang tungkol sa pag-aampon, nalalaman na ang buhay ay tungkol naman talaga sa pamilya. Natanto ko na seryoso na ang bagay na ito. Ayos lang ang mangarap ng malaki, pero ang isakatuparan ang mga iyon ay medyo nakakatakot. TALAGANG nakakatakot! Nang makauwi kami sa Texas, sinimulan kong magdasal kung ano ang dapat naming gawin. Napakalinaw ng natanggap kong sagot na alam kong hindi na dapat mag-alangan pa sa gagawin namin. Napakaraming ideya na di-nagmula sa akin ang naisip ko. Para bang banal na kasulatan. Lumuluha akong tumayo sa pagkakaluhod. Mula sa sandaling iyon, nalaman naming mag-asawa na mag-aampon kami ng isang batang may kapansanan. Lalo na sana, isang batang may Down syndrome na kaedad ng anak naming lalaki. Dahil sa aming panganay, may ideya na kami sa gagawin namin. At napakarami ng mga batang may kapansanan na nahihirapan sa foster care system. Kailangan nila ng mapagmahal at permanenteng tahanan. Makaraan ang mga apat na araw, may nakita akong batang lalaki sa pamamagitan ng adoption link sa isang fast-food website. Mas bata siya nang isang buwan kaysa sa panganay naming anak at mayroon siyang Down syndrome. Ang unang pumasok sa isip ko’y, “Kaya kong mahalin ang batang ito.” Nang sandaling iyon ay nasa sala ang asawa ko, sumasayaw kasama ng mga bata. Parang nakikinita ko na kasama nila ang batang ito. Ipinakita ko sa asawa ko ang webpage at ganoon din ang pakiramdam niya. Tumagal nang mga walong buwan bago namin siya naiuwi sa aming tahanan. Maraming nakatutuwang nangyari na positibo at negatibo, at alam kong Diyos ang gumabay para maiuwi namin ang aming anak. Hindi siya nakakapagsalita at hindi naturuan kung paano gumamit ng banyo, kaya’t may mga araw na nahirapan kami. Dahil alam kong ito ang nais ng Diyos para sa aming pamilya, naging mas madali ang mahihirap na araw na iyon. Dahil dito ay tiwala at panatag ako na makakaya ko ito. Iyan ang ginagawa sa akin ng Espiritu Santo. Nawala ang takot ko noong una sa pag-aampong ito nang malaman ko na ito ang plano ng Diyos para sa akin. Sa pagsunod sa Espiritu Santo, nalaman ko na mas mainam ang plano ng Diyos kaysa anumang maaari kong planuhin para sa sarili ko. Nakikita ko na ang mga pagpapalang laan Niya para sa akin at sa aking pamilya. Ang mga ito ay aabot sa mga kawalang-hanggan! Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta