mormon.org Pandaigdigan

Bakit Mormon Ako

  • Bilang estudyante, naging palaisipan sa akin ang napakaraming simbahang Kristiyano. Malinaw sa akin na hindi posibleng matamo ang pakikipagkaisa kay Cristo sa pamamagitan ng gawa ng tao (ekumenismo). Mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng panunumbalik ng Simbahan ni Cristo gamit ang awtoridad ng Diyos. Kaya noong 1961, matapos ang matagal na pag-iisip at panalangin, sumapi ako sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw dahil nakita ko na itinuturo ng Simbahang ito ang mga orihinal na itinuturo ni Cristo at kapareho nito ang organisasyon ng orihinal na Simbahan: Ang kalalakihan at kababaihan ay may pantay na katayuan. Ang mga lider ng priesthood ay pinapahintulutang magpakasal at hindi binabayaran sa kanilang paglilingkod; may sarili silang ikinabubuhay. Ang mga sanggol ay dalisay at walang kasalanan at hindi kailangang binyagan. Lahat ng tao ay mga anak ng Diyos, anuman ang kanilang edad, lahi, kasaysayan, bansa, relihiyon, edukasyon, o trabaho. Ang matatag na pamilya ang pangunahing yunit ng matatag na lipunan. Ipakita ang iba pa

  • Lumaki ako sa Simbahan, dahil sumapi ang mga magulang ko noong dalawang taong gulang pa lamang ako. Habang lumalaki, itinuro sa akin ang tungkol sa mapagmahal na Ama sa Langit at sa napakagandang plano para sa mga pamilya, kaya’t pagtuntong ko sa edad na 21 nagpasiya akong magmisyon upang ibahagi sa mundo ang magagandang bagay na ito. Palagay ko Mormon ako dahil naniniwala ako sa Simbahang ito na nagdudulot sa akin at sa aking pamilya ng malaking kaligayahan. Ipakita ang iba pa

  • dahil nalalaman ko na ito lamang ang totoo at nagiisang simbahan dito sa ibabaw ng lupa. alam ko na naipanumbalik muli ang katotohanan at ebanghelyo dito sa mundo. pinapatutuhanan ko iyan dahil sa aking mga karanasan. nakita ko kung panong minamahal at ginagabayan ng diyos. alam ko na hindi niya tayo iniiwan sa ating mga pagsubok sa buhay. alam ko na si Jesus ay Cristo alam ko na siya ay buhay ang ating tagapagligtas at manunubos. alam ko na kung patuloy tayong lalakad ng may pananapalataya at magtitis hanngang wakas magkakaroon tayo ng buhay nna walanng hanggann at makakasama antin ang diyos sa kanayanag tahanan ng malayo sa anumang kalungkutan at kung ano pa man. mas nakilalal ko ang diyos at ang aming kaugnayan. nalaman ko kung bakit ako nanadito sa mundo, ano ang aking layunin at kung saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Ipakita ang iba pa

  • Dahil, dito ko nakita ang katutuhanan at isa pa ang kabuoan ng Ebanghelyo ni Hesu-Kristo. Ipakita ang iba pa

  • Bilang panimula, di namin karaniwang tinutukoy ang sarili namin bilang ‘mga Mormon’ kundi bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ‘mga miyembro ng simbahan’ o ‘mga Latter Day Saint.’ Lumaki ang Lola ko sa munting bayan sa Coorong. Kalaunan ay sumapi siya sa Simbahan sa Melbourne nang masagot ng mga missionary ang kanyang mga tanong tungkol sa buhay at sa mga banal na kasulatan na hindi masagot ng iba. Nagsisimba ako noong bata ako at dumadalo sa early morning scripture class sa loob ng apat na taon noong nasa High School ako. Noon ko narinig ang awiting, “I Heard Him Come” na naglalarawan kung paano tinulungan ni Jesus ang mga ketongin. Nadama ko ang Banal na Espiritu, isang mainit at payapang damdamin sa aking dibdib at nalaman ko na talagang nabuhay sa Mundo si Jesus at siya talaga, gaya ng pinatotohanan ni Apostol Pedro, Ang Anak ng Diyos. Sa patuloy kong pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pakikinig sa mga mensahe ng mga lider ng Simbahan, mas marami pa akong natutuhan tungkol sa Ebanghelyo at patuloy na nasagot ang mga tanong ko sa buhay. Utang ko ang mabubuting nangyayari sa buhay ko sa pagsunod ko sa mga turo ng Simbahan. Ipakita ang iba pa

  • Ang mga lolo’t lola ko ay matagal nang miyembro ng Simbahan at tinuruan ang mga magulang ko tungkol sa pananampalataya kay Cristo at ng iba pang mga alituntunin ng ebanghelyo. Habampanahon kong tatanawing utang na loob ang kabaitan nila at pagbibigay sa akin ng puwang at pagkakataong malaman sa sarili ko na mayroong Diyos at nagmamalasakit Siya sa ating lahat. Binigyan ako ng Simbahan ng pagkakataong gumawa ng mas maraming kabutihan at maging mas mabuting ama at asawa. Ipakita ang iba pa

  • Bakit Mormon Ako? Dahil nagdulot ng higit na kapayapaan at kaligayahan ang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa aking buhay. Mormon ako dahil alam kong totoo ang Aklat ni Mormon at nagpapatotoo ito sa aking Tagapagligtas na si Jesucristo. Mormon ako dahil mahal ko ang Diyos. Nabinyagan ako noong 8 anyos ako at pagtuntong ko sa kolehiyo sa NYU ay talagang sinubukan ang pananampalataya ko. Nang kailangan kong ipaliwanag ang pinaniniwalaan ko sa isang grupo ng mga freshman student na kagaya ko, nalaman ko na talagang gusto kong malaman kung totoo ang itinuturo ko. Kaya nagdasal ako sa aking Ama sa Langit, nagsimba ako, inaral ko ang Aklat ni Mormon at ang Biblia at nalaman ko na dininig ako ng Panginoon, nakita ang mga pagsisikap ko at biniyayaan ako ng kaalaman at ipinaramdan sa akin na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay totoo. Noon din ay nagpasiya akong susundin ang Kanyang mga utos at hindi ako matatakot na ibahagi ang Kanyang ebanghelyo sa iba. Itinuro sa akin ng pagiging Mormon kung sino ako, isang anak ng Diyos, at labis kong pinasasalamatan iyan. Ipakita ang iba pa

  • Sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal ay nalaman ko na totoo ang simbahan, patuloy kong binabasa ang Aklat ni Mormon na siyang mas lalong nagpalalim ng aking paniniwala sa ating Diyos. Ipakita ang iba pa

  • Malaking pananampalataya ang minana ko sa aking mga ninuno. Habang pinag-aaralan ko ang aking genealogy nalaman ko ang buhay nila, ang ginawa nila, sino ang mga kaibigan nila at ano ang pagkakilala sa kanila. Napakaligaya ko na malaman na kabilang ako sa marangal at karapat-dapat na mga pamilyang puno ng kagandahang-asal. Habang nagsusulat ng mga kuwento tungkol sa aking mga ninuno malinaw kong nakita ang partikular na mga pag-uugaling namana ng sumunod na mga henerasyon na napakahalaga sa akin. Nalaman ko na malaki ang impluwensya ng ebanghelyo sa aming buhay. Hindi ito garantiya na walang mga problema, gaya ng karamdaman, kawalan ng trabaho, pagsalungat ng ilang grupo ng mga tao at iba pa. Pero nang ipamuhay ko ang ebanghelyo, nagkaroon ako ng lakas na daigin ang mga hamon, tanggapin ang mahihirap na bagay na dumarating sa buhay ko at ituring itong pagkakataon para maging mas mabuti at mas mahusay. Alam ko kung sino ako. Ako ay anak ng Diyos. At ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa Kanya. Hindi ito bulag na pagtitiwala, kundi hinihiling kong gabayan Niya ang buhay ko. Hindi ko hinihiling sa Diyos na gawin ang bagay na hindi ko mapaglalaanan ng oras at pagod ko. Para sa akin, ang buhay ko at ng pamilya ko ay mahalagang kaloob; itinatangi ko ito at sana mapuno ito ng pinakamaiinam na bagay na nais kong manatili sa aking alaala. Pagkaraan ng maraming taon nais kong gunitain at suriin ang aking landas at mga nagawa para matiyak na gusto ko ito, na wala akong pinagsisisihan at hindi nasayang ang buhay ko. Mahal ko ang Diyos. Natulungan ng Simbahan ang aking pamilya na malampasan ang mahirap na panahon ng aming buhay. Sinusuportahan kami nito ngayon. Sa Simbahang ito natagpuan ko ang kahanga-hanga at natatanging kaalaman na ang mga pamilya ay magsasama-sama magpakailanman. Ang kaalamang ito ay napakaganda, nagkakaroon tayo ng pananagutan---para ito sa kawalang-hanggan! Ipakita ang iba pa

  • Ang mahahalagang turo ni Jesucristo ay nakatulong at nakabuti sa mga kulturang Persian at Pakistani na kinalakhan ko. Ang pinakadiwa ng mga sinaunang kulturang ito ay nagtataguyod sa itinuro ni Cristo, gaya ng pananatiling malinis ng ating puri at pagtataguyod sa pamilya bilang mahalagang yunit ng lipunan. Pati na rin ang pagkakaroon ng tahanan kung saan matatanggap ang sinuman nang buong giliw at madaramang lubos silang tinatanggap, at minamahal. Hindi na bago ang mga turo ng simbahan, naroon na rin ito sa mga lumang tradisyon na aking namana. Nakadarama ako ng espesyal na koneksyon sa aking kultural at espirituwal na pamana kapag pinag-aaralan ko ang tungkol sa buhay ni Cristo at kanyang mga turo. Noong una kong makilala ang mga misyonero, parang pamilyar sa akin ang mga turo ng simbahan tungkol sa moralidad. Nalaman ko na ang Diyos ang aking Amang Walang Hanggan, na kilala at mahal niya ako gaya ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Nalaman ko na may kahulugan at layunin ang buhay. May mga karanasan ako na umantig sa akin. Nagdesisyon akong sumapi sa simbahan dahil sa kasiyahang nadama ko sa mga itinuro sa akin. Nagkaroon ako ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, at nakadama ako ng kapayapaan at kalinawan sa mga turo ni Cristo. Nalaman at naunawaan ko na si Cristo ay hindi lang isang mabuting tao, o propeta, kundi isang banal na nilalang na may mahalagang papel sa buhay ko. Hinihikayat ko ang sinumang naghahanap ng katotohanan na makipagkita sa mga missionary, basahin at pagnilayan ang mga banal na kasulatan, at manalangin at itanong sa Diyos kung ang itinuturo sa kanila ay totoo. Malaki ang ginawang pagbabago nito sa akin, at naghatid ng kapayapaan, pag-asa, kalinawan at kaligayahan sa buhay ko. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta