mormon.org Pandaigdigan

Paano naipaunawa sa iyo ng Aklat ni Mormon ang layunin ng buhay?

  • Natulungan ako nitong subukan ang isang bagay. Pinag-aralan ko ito gabi-gabi at tinanong ko ang Diyos kung totoo ito. Makalipas ang 3 buwan, binigyan ako ng Diyos ng espesyal na karanasan para ipaalam sa akin na ito ay totoo. Pero napakatigas pa rin ng ulo ko at mas naniniwala ako sa “siyensya” para tanggapin ang Diyos. Pagkaraan ng mga isang buwan, tinulungan ako ng Diyos na magpakumbaba nang biglang mabulag ang bunsong kapatid kong babae at pinaghinalaang may tumor sa utak. Matapos kaming mag-ayuno at magdasal nang 48 oras ng isa ko pang kapatid na babae na tumanggap na kay Cristo, lubusang gumaling ang bunsong kapatid ko. Hindi kailanman nalaman ng doktor niya kung paano nangyari iyon. Kaya nagpasiya akong magpasalamat sa Diyos at magpakumbaba at lumapit kay Cristo. Ipakita ang iba pa

  • Nagbibigay ito sa akin ng mga natatagong kaalaman na sumasagot sa mg a katanungan ko, at nagbibigay din ito ng matinding inspirasyon sa arawa araw kong ginagawa. Ipakita ang iba pa

  • Mababasa sa paborito kong talata sa Aklat ni Mormon na: “Si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon; at ang tao ay gayon, upang sila ay magkaroon ng kagalakan.” Para sa akin, iyan ang layunin ng buhay--ang magkaroon ng kagalakan! Nang dumapo sa asawa ko ng bihirang sakit na Guillain Barre’ at naging paralisado at naospital dahil sa matinding pinsala sa ugat, at pagkatapos ay naging Chronic condition (CIDP), habampanahong nagbago ang buhay namin. Hindi ako nagtrabaho nang halos 18 buwan para maalagaan ko ang aming maliliit na anak. Kumunsulta kami sa maraming doktor, naghanap ng lunas, nakadama ng takot, at natanto na maikli lang talaga ang buhay. Habang dinaranas ito, sa pagbabasa at pag-aaral ko ng Aklat ni Mormon, napahalagahan ko ang bawat araw, naghanap ng kagalakan sa matatamis na sandali kasama ang aming pamilya, minahal ang kagandahan sa aming paligid, pinahalagahan ang musika at espirituwal na nagawa. Tinulungan ako ng Aklat ni Mormon na maunawaan na isinugo tayo ng Diyos sa mundong ito dahil mahal Niya tayo! Tinutulutan Niyang danasin natin ang hirap para tulungan tayong matuto at umunlad at maging maligaya! Tinutulutan Niyang madama natin ang sakit upang malaman at pahalagahan natin ang mabuting kalusugan. Dumaranas tayo ng kalungkutan upang malaman natin ang kagalakan. Ang Aklat ni Mormon ay puno ng napakagagandang kaalaman na sumusuporta sa mga turo ni Cristo tungkol sa layunin ng buhay, pagbabayad-sala, at plano ng Diyos para sa atin. Nakagawa ito ng malaking kaibhan sa buhay ko! Ipakita ang iba pa

  • Itinuro sa akin ng Aklat ni Mormon na dapat tayong magkaroon ng kagalakan, na walang hanggan, hindi ng kagalakan na pansamantala lamang. Itinuro din nito sa akin na kailangang may pagsalungat sa lahat ng bagay, dahil kung walang kalungkutan, hindi natin malalaman kung ano ang kagalakan. Tinulungan ako ng Aklat ni Mormon na maunawaan na narito tayo na may kalayaang pumili at kumilos para sa ating sarili, magkaroon ng kaalaman at karanasan, at mahanap ang ating landas pabalik sa ating Ama sa Langit. Sa tulong ng Aklat ni Mormon nalaman ko na sa pagpili kay Cristo at pagpiling sundin ang Kanyang mga turo, nadama at madarama ko ang kaligayahan at magkakaroon ng pag-asa maging sa kahirapan, at ang pagbabayad-sala ni Cristo ang tanging landas pabalik. Ipakita ang iba pa

  • Simula nung bata ako ang alam ko lamang na layunin ng buhay ko ay para mabuhay sa mundo ,maging masya at pagkatapos ay mamamatay. ngunit sa aking paglaki marami ng mga tanong ang nais ko na masagot.akala ko makukuntento na ako sa buhay ko akala ko nahanap ko na ang totong kaligayahan. ngunit isang aklat ang nakapagbago sa aking pananaw. nang mabasa ko ang akalat ni mormon ang lahat ng kasagutan ko ay nabigayan ng linaw mas nalaman ko ang purpose ko sa buhay na iot. mas pinagbuti ko amng buhay na ipinahiram sa akin. nalaman ko na andito tayo sa mundo upang maihanda tayo sa pagharap sa ating diyos at makaksama muli siya sa kanyang tahanan. natutunan ko na may mas amganda pa aplang hangarin ang diyos na itinakda para sa atin. ngayon mas ngasisikap ako na mas maging karapatdapat na humarap sa kniya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta