mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Elaine

  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa Midwest (Nebraska, Missouri, Indiana, at Illinois). Nagmisyon ako sa Frankfurt, Germany. Nag-aral ako sa BYU at nakatira ako sa Utah. Ako’y may asawa, na matalik kong kaibigan, at may isang anak na lalaki. Pagtugtog ng tambol ang hanapbuhay ko. Gustung-gusto kong maging aktibo—mag-ehersisyo, maglaro ng isports, mag-hiking, magbisikleta, atbp. At mahilig akong tumawa.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil binasa ko ang Aklat ni Mormon at ipinagdasal ko ito. Parang simple, pero lahat ay talagang nakasalalay dito. Sa pagbabasa at pagdarasal tungkol dito, nadama ko na ito ay totoo. Nang madama ko ito, hindi ko ito maikaila, kaya kinailangan kong magpasiya kung ano ang gagawin ko. Kaya sinisikap kong ipamuhay ang mga turo nito, kabilang na ang mga turo ng Biblia. Marahil ang pinakamaganda tungkol dito ay ang ibig sabihin nito: Kung ibinigay kay Joseph Smith ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng paghahayag, ibig sabihin isa siyang propeta, na ibig sabihin ay tumatawag pa rin ng mga propeta ang Diyos para pamunuan ang Kanyang mga tao. Kaylaking pagpapala!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Hindi ako makauwi nang madalas dahil sa trabaho ko, kaya wala akong partikular na tungkulin sa simbahan kapag nasa bahay ako. Gustung-gusto ko ang mga Linggo na nakakasimba ako kasama ng pamilya ko. Dahil madalang akong makasimba, mas napahalagahan ko ito, at dahil dito naunawaan ko na marami pang magagawa upang maipamuhay ang relihiyon ko bukod sa pagsisimba. Binabasa ko ang mga banal na kasulatan, nagdarasal, at humahanap ng mga paraan na palaging magpakabuti. Hindi ito checklist ng mga bagay na gagawin, kundi isang paraan ng pamumuhay.