mormon.org Pandaigdigan
Justin: Misyonero, Laoag, Estudyante, Mormon.

Hi ako si Justin

Tungkol sa Akin

Gusto ko mag-unicycle at kinain pagkain. Nagmimisyon ako sa Philippines Laoag Misyon.

Bakit Mormon Ako

Simple lang, Mormon ako dahil alam ko na totoo ang ebanhelyo ni jesucristo. Alam ko na mapagmahal ang ating Ama sa Langit at sa pamamagitan ng plano ng Diyos, tayong lahta ay makapagbalkik sa Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagmimisyon po ako sa Philippines Laoag Misyon hanggang Agosto 2019.