mormon.org Pandaigdigan
Sister Quiros: convert, Mormon.

Hi ako si Sister Quiros

Tungkol sa Akin

Mahilig akong mag luto at kumain ng mga street foods. Mahilig din akong mag basa ng mga scriptures.

Bakit Mormon Ako

Pinili ko na maging miyembro hindi dahil kailangan ngunit dahil gusto ko at naramdaman ko ang katotohanan,. Nag pabinyag ako dahil naramdaman ko ang pag mamahal ng Ama Natiin Sa langit at yung pag babaya sala ni Jesus Christ para sa atin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ay tumutulong pag may nanganagylangan, at lagi akong nag dadasal sa Ama Natin Sa Langit at ako ay isang ward missionary na kung saan ako ay nakikisalamuha sa mga missionaries namin sa aming ward at tinutulungan sila sa kanilang gawain.