mormon.org Pandaigdigan
Ivee: Education Student, Teacher, Convert, Mormon.

Hi ako si Ivee

Tungkol sa Akin

Mahilig akong magbasa. Ako ay isang Education Student. Tumutulong ako na ibahagi sa ibang tao ang ebanghelyo ni Jesucristo.

Bakit Mormon Ako

Ako ay nagpabinyag bilang isang mormon dahil alam ko na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw ay Totoo. Alam ko na ang Book of Mormon ay totoo ito ang napakahalaga sa akin dahil ito ang nagsisilbing gabay ko sa aking buhay. Alam ko na ang ginamit na instrumento ng Diyos para ipanumbalik ang ebanghelyo ni Jesucristo ay si Joseph Smith. Naniniwala ako na buhay ang Diyos at mahal nya tayo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ay nagtuturo sa mga kabattaan tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo para magabayan sila sa kanilang pang araw-araw na buhay at para mas mapalapit sila sa Diyos.