mormon.org Pandaigdigan
Mamzi: loveinaction, Mormon.

Hi ako si Mamzi

Tungkol sa Akin

My hobby is taking pictures,Mahilig din ako gumawa ng mga Bookmarks.Ako ay isang ina at lola na,

Bakit Mormon Ako

Pinili kong maging Mormon,dahil sa dininig ng Ating Amang Nasa Langit ang aking panalangin,Hiniling ko na makakita ng isang Tamang Church na kung saan ako maglilingkod at kung saan ako lalago sa pananampalataya.Nagkaroon ng kasagutan ang aking panalangin at nakilala ko ay dalawang Mormon.Nakita ko ang kaibahan at kaayusan sa kanilang mga kilos at pananalita.MakaDios na pagtuturo at malalim pananampalataya.Kaya minarapat kong magpabinyag at pati ang aking apo ay kasabay kong nagpabinyag, May patakaran na dapat sunduin at ito ay naunawaan ko dahil ,para sa ikakabuti. Ng ako`y nabinyagagan na nakaramdam ako ng pagbabago at patuloy na ako lumuluha,Luha na may kalakip na JOY.Naramdaman ko na ako ay pinatawad ako akin mga kasalanan at binago na ang aking pagkatao,Ito ay napakahalagang Regalo na naganap sa aking buhay, Si Jesus Christo ang aking Tagapagligtas.Ang ebanghelyo ni Jesus Christo ay nagtutuwid sa tamang daan sa pamumuhay, nagtuturo upang mapalapit sa ating Amang nasa Langit at magkaroon ng buhay na walang hanggang.Nagkakaroon ng kapayapaan sa puso ,Dahil siya ang Dios ng kapayapaan. 1Juan 5:14-15na ang ang Diyos ay tumutugon sa panalangin kung ang panalangin ay ayon sa Kanyang kalooban.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako`y Ward Missionary,