mormon.org Pandaigdigan
Divine San Juan: convert, Filipino, Canada, Tagalog, Pinoy, Misyonaryo, Mormon.

Hi ako si Divine San Juan

Tungkol sa Akin

Ang pangalan ko po ay Divine San Juan, at miyembro ako ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints! Nakatira kA sa Calgary, Canada at tubing Santa Rosa, Laguna ang pamilya ko. Mayroon akong mapagmahal na mga magulang na nagmalaki sa akin sa Pilipinas. Mayroon akong dalawang kapatid na babae, at ako ang bunso. Marunong akong magsalita ng Tagalog at Ingles, at Tagalog Bistek ang paborito kong ulam! Ako ay magmimisyon sa China Hong Kong Mission sa salitang Tagalog sa haba ng labin-walong buwan.

Bakit Mormon Ako

Ang aking conversion story ay nagsimula ng may dalawang misyonaryong puti na nag-iwan ng isang basket ng mga Christmas goodies sa pintuan ng aming bahay isang gabi. Kinontak sila ng Tatay ko para magpasalamat, at doon nagsimulang turuan kame ng mga lessons. Nagresulta iyon sa pagbinyag sa amin. Miyembro ako simula pa noong Pebrero 2011. Nahanap ko ang totoong kaligayahan sa mundo sa pamamagitan ng Plan of Salvation, Restoration of the Gospel, Gospel of Jesus Christ at Book of Mormon. Dahil sa kaalama kong ako ay isang anak ng Diyos, hindi ko na kailangan pang hanapin ang purpose ko sa buhay. Dahil din dito, mas natuto akong magmahal sa kapwa ko, araw-araw ay masaya. Alam kong ang simbahang ito ay totoo, na si Prophet Joseph Smith ay isang propeta, na nagdasal ng masinsin sa Diyos at ang nag-translate ng Book of Mormon. Alam ko na ang Book of Mormon ay isang testimonya kay JesuCristo tulad ng Bibliya. Alam ko din, na si Presidente Thomas Monson ay ang propeta ng ating henerasyon ngayon na pinili at binigay ng Panginoon. Mahal nya tayo, at gusto nya tayong maging masaya, at binigyan Nya tayo ng isang taga-pagligtas na nag-ahon sa atin mula sa pisikal na kamatayan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagseserbisyo bilang Activity Days Assistant Leader ng aming purok. Kada una at pangatlong Miyerkules ng buwan, ako at ang dalawa pang lider ay nagpa-plano at nage-execute ng mga aktibidad para sa mga naka-babatang babaeng nasa edad ng walo hanggang sampo. Kada aktibidad ay mayroong kasamang importanteng lesson na magagamit ng mga bata para sa pagpapatibay ng kanilang sariling pananampalataya at pagmamahal sa kanilang Panginoon.