mormon.org Pandaigdigan
Josh Lewis: Lacrosse, Gym, Medical, Student, Work, Mormon.

Hi ako si Josh Lewis

Tungkol sa Akin

Kakabalik ko lang galing sa aking misyon para sa simbahang ito. Nagmisyon ako sa Pilipinas upang tulungan ko ang mga Pilipino na magkaroon ng pananampalataya kay JesuCristo. Ngayon, nagtatrabaho ako at magaaral din ako ng kolehiyo. Interesado ako sa gym, sa medical field, at sa pagkakaroon ng pananampalataya kay JesuCristo. Dahil sa aking mga interes, gumagawa ako ng paraan upang palakasin ko ang aking pananampalataya sa araw araw kong gawain.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil nagkaroon ako ng personal na relation sa ating Panginoon na si JesuCristo. Nakilala ko Siya. Kahit mahirap ang buhay, at may dumarating na pagsubok sa araw araw, nalalaman ko pa rin na andiyan lang ang ating Diyos. Kumpleto ang mga turo ng simbahan na ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagpapatuloy akong gumawa ng mga natutunan ko sa misyon. Nagsisimba ako tuwing linggo, nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan, at nagdarasal ako palagi. Tumutulong din ako sa iba para maranasan din nila ang kaibahan na pwede nilang maranasan sa buhay na ito kung ipapamuhay nila ang Ebanghelyo ni JesuCristo.