mormon.org Pandaigdigan
Elder Naismith Belmonte: Pilipino, misyonero, ebanghelyo, kaibigan, Mormon.

Hi ako si Elder Naismith Belmonte

Tungkol sa Akin

Isa akong misyonero na nagtuturo ng ibanghelyo ni Jesus Cristo sa ibang tao

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon dahil alam ko na totoo ang simbahan ng Ang simbahan ni Jesus Cristo ng mga banal sa mga huling araw

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

I serve Him with all my might