mormon.org Pandaigdigan
Andrew: luto, colegio, chemistry, biochemistry, misyon, templo, Mormon.

Hi ako si Andrew

Tungkol sa Akin

Estudiyante ako ng sa colegio and biochemistry ang course ko. Pagkatapos ng colegio, gusto kong patuloy sa pagaaral upang maging doctor. Kahit hindi ako magaling, mahilig akong magluto ng lutong pinoy. Marunong akong magluto ng adobo, ampalaya, bikol express at ganoon pa. May asawa ako. Nagpakasal kami sa Mount Timpanogos Temple dito sa Utah.

Bakit Mormon Ako

Ako'y Mormon dahil mas malapit ako kay Jesucristo sa pamamagitan ng mga pagtuturo dito. Ganoon din, sa pamamagitan ng mga sagradong gawain sa simbahang ito, alam ko na maaari akong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng aking pamilya. Dahil sa mataimtim na pagtatanong sa Diyos, alam ko na ipinanumbalik ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mundo upang ibuklod ang mga pamilya magpakailanman. Napakahalaga niyan sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa maraming paraan. Tuwing buwan nagtuturo ako sa Sunday School. Upang maghahanda para roon, nagaaral ako ng banal na kasulatan bawat araw. Siguro ang kasinghalagang paraan upang ipamuhay ko ang aking pananampalataya ang paggagawa ng mabuti sa kapwa ko. Tuwing umaga ipinagdarasal ko na ipapakita ng Diyos ang mga nangangailangan sa paglalakad ko at ipapaalam ng Diyos ang dapat kong gawin. Itinatanong ko sa sarili, "anong magagawa ni Kristo kungwari nandito siya?"