mormon.org Pandaigdigan
Jerick: Pianist, Missionary Work, Elek, Missionary, Korean Missionary, Mormon.

Hi ako si Jerick

Tungkol sa Akin

Hello! Kumusta? Nais kong ipakilala ang aking sarili na may kumpiyansa na isa akong Mormon. Maraming mga bagay ang maaaring malaman tungkol sa akin, pero nais kong ipahayag ang Ilan sa mga detalye sa aking buhay. Ang aking buhay ay simple lamang, may pamilya, may mga kaibigan at may matibay na pinaniniwalaan. Marami akong nakikilalang mga tao parati at maituturing mo akong isang tunay na kaibigan. Gusto ko magbahagi ng tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Dahil sa ebanghelyo na mayroon sa aking buhay, nalalaman ko at naipapamalas ang aking mga kakayahan. Mahilig ako sa musika sa pamamagitan ng pagtugtog ng instrumentong pangmusikal at pagkanta. Masaya ako sapagka't mayroon akong pamilya na may 7 magkakapatid. Ang aking mga nakakatatandang kapatid ay nagsipaglingkod at nakapunta na sa kanilang mission. Ako ang ikalawa sa bunso sa kanila at pangkasalukuyang naglilingkod bilang full-time missionary. Ako ay tinawag upang maglingkod sa Korea Daejeon Mission. Masaya ako sa mga bagay na aking natututunan.

Bakit Mormon Ako

Bilang miyembro ng "Ang Simbahan Ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw" ay nagtataglay ako ng natatangi at matibay na Patotoo ukol sa pagiging isang "Mormon". Mapalad ako sapagka't marami akong kahanga-hangang bagay na nalaman at malalaman pa na maaaring hindi pa nalalaman ng Iba at maaaring hindi pa miyembro ng totoong Simbahan. Marami akong nagustuhan bilang isang kasapi ng Simbahan Ni Jesucristo! Mismong sa aking sarili, sa aking puso, sa aking damdamin at isipan na ang paniniwala na ito ay TOTOO. Nadama ko ang tunay na kapayapaan at lubos na kasiyahan sa buhay na Ito sa pamamagitan ng ipinanumbalik na ebanghelyo Ni Jesucristo! Sa pagiging bukas, malinaw ang isipan at malambot ang ating puso ay mas malinaw natin na mauunawan ang kahalagahan ng mensahe na nais ipaabot sa atin ng ating AMA sa Langit. Dito mo matatagpuan ang KUMPLETO at PERPEKTONG doktrina Ni Jesucristo. Dito mararamdaman ang tunay na pagmamahal ng Diyos at pagkakaroon ng pag-asang makakabalik tayo sa piling nya, upang magpatuloy sa BuhAy na Ito at ano nga ba ang tunay na layunin sa ating mundong ginagalawan. Malalaman mo dito ang dakilang Plano ng ating AMA sa Langit para sa kanyang mga anak. At ako'y lubos na naniniwala sa isang PERPEKTONG aklat, "Ang Aklat Ni Mormon: ang Isa pang TIPAN Ni Jesucristo", nagkaroon ako ng labis na patotoo hinggil sa kahanga-hangang aklat na ito. Ang simbahang ito ay may matibay na pundasyon na pinangangasiwaan ng mga nagtataglay ng tunay na awtoridad at pagkakasaserdote na galing mismo sa Diyos at naipanumbalik sa panahong ito. Nagagalak ako sapagka't may mga standard ako na sinusunod na malaking itinutulong sa aking buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Marami ang simpleng bagay ang naisasagawa Ko habang Ipinapamuhay Ko ang aking paniniwala na lubos nakakatulong sa akin. Ipinapamuhay Ko ang aking pinaniniwalaan sapagka't nalalaman Ko sa sarili Ko na ito'y TOTOO. Sa pamamagitan ng aking paniniwala, mas natututo ako sa mga bagay na nararapat kong malaman. "Search diligently, pray always, and be believing, and all things shall work together for your good, if ye walk uprightly and remember the covenant wherewith ye have covenanted one with another." (D&C 90:24) Sa pamamagitan ng pagbabasa at Patuloy na pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan , nalalaman Ko ang mga dakilang bagay. Sa pamamagitan ng pagdarasal ay nagkakaroon ako na lakas at patnubay sa aking BuhAy at madaling ipamalas ang mga bagay na hindi inaasahan na magbibigay kasiyahan. Ang saligan Ko sa aking paniniwala Kung kaya't naisasabuhay Ko Ito ay mayroon akong sagradong "TIPAN" sa ating Ama sa Langit.