mormon.org Pandaigdigan
Jasmin Sheena Mae: Pianist, Chorister, Dancer, Teacher, Mahilig mag-Internet, Leader, Mormon.

Hi ako si Jasmin Sheena Mae

Tungkol sa Akin

Ako ay isang graduate student sa kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Financial Management. Ako ay mahilig manuod, mag-internet, magbasa, magturo ng sayaw at sa bawat klase at mahilig akong tumulong at magserbisyo sa ibang tao. Ako ay mahilig pumunta sa simbahan upang magsamba, umattend ng activity, makipagkaibigan at magbahagi ng aking mga kaalaman at talento. Mahal ko ang ginagawa ko at alam kong mabibiyayaan ako sa mga ito.

Bakit Mormon Ako

Ako ay miyembro na ng totoong simbahan simula ng ako ay ipinanganak (Born of the Covenant). Pinili ko na magpatuloy bilang isang Latter-Day Saint/Mormon dahil tinuturuan nila ang bawat kabataan, indibidwal at pamilya na maging isang mabuting tao. Malayo sa mga kasamaan, droga at masasamang asal. Ang pagiging isang mormon ay sobrang masaya. Maraming natututunan, maraming natatanggap na biyaya at maraming napapatunayan. Masaya ako dahil isa akong miyembro ng totoong simbahan at marami akong natutulungan sa simpleng bagay. Sobrang masaya ako sa desisyon na ginawa ko na magsilbi bilang isang misyonero sa loob ng 18 buwan, alam ko na ako ay bibiyayaan at gagabayan ng ating Ama sa Langit. :) Gusto kong ipatotoo na ang Aklat Ni Mormon ay totoo at isa pang tipan ni JesuCristo. Alam ko na dahil sa ating propeta na si Propetang Joseph Smith ay naipanumbalik ang totoong simbahan, ang ebanghelyo at ang pagkaserdote (Priesthood Authority). Alam ko na ang ating buhay na propeta na si President Thomas S. Monson ay tinawag ng Panginoon upang magsilbi at iparating ang mensahe ng ating Ama sa Langit. Alam ko na ang mga Propeta, Apostoles, Lider, at Missionaries ay in-ordina sa pamamagitan ng Priesthood Authority upang magkaroon ng kapangyarihan na ibahagi ang ebanghelyo at maging isang mabuting lider at mamamayan. Alam ko na si JesuCristo ang buhay. Alam ko na totoo at mahalaga ang pagbabayad-sala ni JesuCristo. Alam ko kung gaano tayo kamahal ng ating Ama sa Langit at alam ko at nararamdaman ko na may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Alam ko rin na ang pagkahulog ni Adan at ni Eba ay isang biyaya para sa ating lahat. Sobrang masaya at nagpapasalamat ako sa buhay na ito na ibinigay sa akin ng Diyos. Alam ko na kapag magkakaroon lamang tayo ng Pananampalataya sa Diyos, maniniwala sa kanya, pagsisisihan ang mga nagawang kasalanan, magbago at magendure hanggang sa huli ay mabibiyayaan tayo at mas mapapalapit tayo sa ating Ama sa Langit. Mahal ko ang Diyos.

Personal na mga Kuwento

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

To invite others to come unto Christ by helping them receive the restored Gospel through Faith in Jesus Christ and His Atonement, Repentance, Baptism, Receiving the gift of the Holy Ghost, and Enduring to the end.

Paano ka natulungan ng Espiritu Santo?

Lagi akong tinutulungan, ginagabayan at sinusupportahan ng Espiritu Santo sa aking mga ginagawa araw-araw at siya ang aking Constant Companion. Lagi niyang ipinaparamdam sa akin ang kahalagahan at kagandahan ng buhay dito sa mundo. Ang espritu santo ang laging gumagabay sa akin lalo na sa mga desisyon na ginagawa ko. :) Masaya ako dahil binigyan at tinanggap ko ang regalo mula sa espiritu santo. :D

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako po ay mahilig tumulong at magserbisyo sa mga nasasakupan ko katulad ng Community Service Program. Ako po ay may tungkulin sa simbahan at ito ay ang Young Women 2nd Counsellor, Youth Class Teacher, Young Women Class Teacher, Primary Teacher, Pianist, Chorister (Accompanying Music), at isang Branch Missionary. Isa sa pinakamagandang tungkulin na binigay sa akin ay maging isang Member-Missionary! :D Ako ay mahilig magturo at magbahagi ng aking kaalaman at talento. Masaya ako tuwing ako ay nakakatulong at nakakapagbahagi ng aking mga talento at kaalaman. Alam ko na ako ay binigyan ng ganitong tungkulin dahil alam ko na makakaya kong gampanan ang mga ito. Sobrang masaya, nagpapasalamat at nabiyayaan ako.