mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Grant

  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler

Tungkol sa Akin

Ako’y ika-3 henerasyong dairy farmer. Noong binata ako gustung-gusto ko sa bukid, at gusto kong tumulong sa mga magulang ko at 8 kapatid. Gusto kong palakihin ang mga anak ko sa gayon ding paraan. Nakatapos ako sa kolehiyo, at bumalik sa dairy. Nakilala ko ang mahal ko noong pangalawang taon ko sa kolehiyo, at pinakasalan ko siya. Sinimulan namin ang aming pamilya, at nagkaanak kami ng isang lalaki at apat na babae. Masaya kaming maging bahagi ng buhay nila at natutuwa kami ngayon sa aming mga apo. Naniniwala ako na sa kasipagan at pagtutulungan, natuto ang aming mga anak, at mga apo, ng paggalang sa pamilya at buhay. Sumapi ako sa Search and Rescue, natanggap ko ang aking EMT Certification at sumapi ako sa volunteer ambulance organization ng bansa. Ang paglilingkod at paggawa ng kaibhan sa buhay ng mga tao sa aming komunidad ay labis na nakagalak sa akin.

Bakit Mormon Ako

Ako ay pinalaki sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Noon pa man ay gusto ko na ang pagpapahalaga ng Simbahan sa mga pamilya. Sama-sama kaming pamilya sa pagsisimba at may family home evening kami tuwing Lunes ng gabi. Marami pa kaming natututuhan sa banal na kasulatan tungkol kay Jesucristo, sa kanyang buhay at mga turo. Ang paglaki sa dairy farm ay nagbigay sa amin ng pagkakataong magtulungan, at maging malapit sa isa’t isa. Nang magsarili ako ginusto kong magmisyon, pero kinailangan kong alamin sa sarili ko na totoo ang Simbahan. Nalaman ko mismo sa pag-aaral at panalangin, na malalaman ito ng bawat isa sa atin. Alam ko na si Jesucristo ay Buhay, na mahal niya ako at na makakapiling natin siyang muli bilang mga pamilya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isa sa pinakamalalaking biyaya sa buhay ko ang makapaglingkod sa iba. May kasiyahang dulot ang paglilingkod sa iba na mas nagpapalapit sa iyo sa ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Sa pagsisimba ko tuwing Linggo, nagkaroon ako ng pagkakataong makatulong sa mga kabataan bilang guro, gayundin sa mga adult, at sa maraming iba pang calling. Ang nakakatuwa, sinisikap naming lahat na pagbutihin pa ang aming buhay, at nagtutulungan kami. Ang mahalaga ay matuto sa mga banal na kasulatan at sikaping mamuhay ayon sa nais ni Jesucristo.