mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Tim

  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates

Tungkol sa Akin

Ako ay may napakabuting asawa at apat na mababait na anak. Isa akong mang-aawit/ kompositor sa Nashville Tennessee. Bokalista ako ng trio na tinatawag na Due West. Miyembro din ako ng Nashville Tribute Band.

Bakit Mormon Ako

Isinilang ako at lumaki sa simbahan at kasama ang mga ninuno kong tumawid sa mga kapatagan mula Nauvoo, kaya matagal na ako sa simbahan. Higit sa lahat, alam kong ito ay totoo at mahal na mahal ko ang aking Tagapagligtas.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong mamuhay nang tulad ng aking Tagapagligtas, na si Jesucristo. Mahalagang unahin si Cristo sa lahat ng ginagawa ko at tularan ang kanyang halimbawa. Kahit madalas akong nakagagawa ng mali, patuloy kong sinisikap na gawin ang lahat ng makakaya ko dahil alam kong mahal niya ako kahit anong mangyari. Napakapalad ko dahil nalibot ko na ang buong bansa kasama ang mga kaibigan ko (Nashville Tribute Band) at naibabahagi ko ang aking patotoo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga papuri sa kanya. Ang paborito kong gawin ay kumanta, GUSTUNG-GUSTO kong kumanta ng tungkol sa aking Manunubos. Ang paborito kong sawikain ay mula kay St. Augustine: Siya na umaawit, ay nananalangin pa nang higit.� Ang pag-awit ay nakadaragdag sa ating papuri at pagsamba sa Diyos. Ang inaawit na dalangin ay nagpapahayag ng galak ng puso, ang kaligayahang nagmumula sa isang taong nakilala na si Jesucristo at nadama ang kanyang pagmamahal.