mormon.org Pandaigdigan
Patrick: Mormon.

Hi ako si Patrick

Tungkol sa Akin

Mayroon akong kapatid. Ang pangalan niya ay Jomar.

Bakit Mormon Ako

Dahil sa simbahan na ito, nadama ko kung gaano tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. Napagtanto ko din na mahalaga na sundin ang lahat ng kautusan ng ating Ama sa Langit, napagtanto ko rin na sobrang mahalaga ang pagdarasal subalit ito lamang ang daan upang magkaroon tayo ng komunikasyon sa kanya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating Ama sa Langit, nagdarasal palagi, at sa pagsasamuhay ng ebanghelyo.