mormon.org Pandaigdigan
Terrence: marikina, antipolo, missionary, alaska, Filipino, Philippines, Mormon.

Hi ako si Terrence

Tungkol sa Akin

Kasalukuyan akong misyonero dito sa Alaska, USA. Pinili kong ibigay ang buong dalawang taon para pagsilbihan ang Diyos. Kalakip sa desisyon naito ay ang paghinto ko sa aking pag-aaral sa kolehiyo at paglisan sa aking tahanan sa Pilipinas kapiling ang aking pamilya. Bilang misyonero ay tinwag kami para ibahagi ang Ebanghelyo ni Jesucristo at pagsilbihan ang ating kapwa-tao.

Bakit Mormon Ako

Nakilala namin ang mga misyonero sa tulong ng aking tiyo. Tinulungan kami nina Elder Shatzer at Elder Micayas na lubusan makilala ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Bilang pamilya ay nagbasa at nanalangin kami para malaman kung totoo ang mga bagay na ito. At aming natanggap ang aming sagot nagdesisyon na sumapi sa Simbahan ni Jesucristo. Walang kapalit na kaligayahan ang aming nadama dahil sa ebanghelyo ni Jescristo.

Personal na mga Kuwento

Paano ka nailapit ng Aklat ni Mormon sa Diyos?

Ang Aklat ni Mormon ay nagpapatotoo na Jesucristo ang tagapagligtas at manunubos ng mundo. Ang paglapit sa kanya ay isang personal na desiyon. Natulungan ako ng Aklat ni Mormon maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita na nilalaman ng aklat na ito at isa sa pinak-importanteng bagay ay sa pagsasabuhay ng iyong mga natutunan mula sa aklat dahil ito ang maghihikayat saiyo na lubusan na makilala ang tagapagligtas at mahalin Siya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pagmamahal ko sa Diyos ang nahihikayat para sa akin isabuhay ang ebanghelyo at aking pananampalataya. Panalagin ang tumutulong sa akin para makipag-ugnayan sa DIyos at ipadama sa Kanya ang laman ng aking puso. Pagbabasa ng mga banal na kasulatan ang tumutulong sa akin para maunawaan ang Kanyang plano para sa akin. Ang pagsisimba bawat linggo na tumutulong sa akin alalahanin ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo sa Kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan at pagsagip sa kumunoy ng mga problema. Ito ang mga bagay na tumutulong sa akin para isabuhay ang ebanhelyo ni Jesucristo na magbibigay na kasiyahan at kapayapaan sa buhay dito sa mundo at buhay na walang-hanggan sa buhay na darating.