mormon.org Pandaigdigan
Aika: Mormon.

Hi ako si Aika

Tungkol sa Akin

Ako ay mahilig gumuhit, tumugtog ng violin, kumuha ng larawan ng mga tao at mga bagay na makikita natin sa kapaligiran. Mahilig din ako maglaro ng table tennis. Nagtapos ako ng kolehiyo sa isang unibersidad sa lungsod ng Naga. Masaya ako na ibahagi ng paniniwala ko sa lahat ng tao na gustong malaman ang plano para sa kanila ng ating Ama sa Langit.

Bakit Mormon Ako

Simula pagkabata ko, miyembro na ako ng Ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa Huling Araw. Masaya ako at lubos na nagpapasalamat sa mga lolo at lola ko na tinanggap nila ang ebanghelyo sa buhay nila. Dahil dito, natatamasa namin ang kapayapaan at kaligayan na hinahangad ng ating Ama sa Langit para sa ating lahat. May mga pagsubok din na dumarating sa aking buhay pero dahil alam ko na mahal ako ng ating Ama sa Langit, may pananampalataya ako na hindi niya ako kelan man pababayan. Sa simbahan lang na ito ko nalaman kung paano ako, ikaw, at lahat ng tao magkakaroon ng kapayapaan at kaligayahan sa mundo na ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng ebanghelyo ni Hesukristo at hinding hindi ko ito ipagpapalit sa anumang bagay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa madaming paraan ako nakakapagbahagi ng pananampalataya ko. Isa dito ay tuwing Linggo sa klase ng mga dalaga at binata ng aming ward. Hindi lang sa nakakapagbahagi ako ng aking natututunan sa kapwa ko miyembro ng simbahan, kundi sa pamamagitan din nito napapalakas ang pananampalataya at kaalaman ko kay Hesukristo. Isang paraan din ay sa Social Media na kung saan ay naibabahagi ko rin ang mga magagandang mensahe ng mga lider ng simbahan, mga bersikulo na galing sa mga banal na kasulatan at madami pa na makakatulong din para sa ibang tao na malaman na meron tayong mapagmahal na Ama sa Langit at sa pamamagitan ng bugtong niyang anak na si Hesukristo, lahat tayo ay maaaring makabalik sa piling niya balang araw.