mormon.org Pandaigdigan
Grant: Aklat ng Mormon, Patotoo, Paghahayag, Plano ng Kaligtasan, estudyante, Utah, Mormon.

Hi ako si Grant

Tungkol sa Akin

Ako ay pangapat sa isang malaking pamilya. Meron akong apat na brother at isang sister na inampon namin galing Tsina. ako'y 23 ngayon at nagaaral ako sa Univerisdad ng Utah sa Salt Lake City Utah. Ngayon nagwowork ako bilang isang pharmacy technician and hinahangad kong maging isang microbiologist balang araw. interesado ako sa maraming bagay gusto kong tugtogin ang gitara, gumawa ng photography at maglaro ng football. Ako'y isang Mormon.

Bakit Mormon Ako

Noong ako'y 8 lang nabinyagan ako sa simbahan. Nagsimba ako lingo-lingo at lagi kong ginawa ang mga intinuro ng mga magulang ko. Noong naging 12 ako nagkaroon ako ng malaking nais na malaman para sa sarili ko kung totoo talaga ang simbahan ng Mormons. Nagsimula akong basahin ang Aklat ni Mormon (isa siyang tipan ni Jesucristo isang aklat tungkol sa mga sinaunang tao na nabuhay sa America at naniwala sa Diyos). Habang binasa ko ang Aklat ng Mormon may pagbabago na nangyari sa aking buhay. Sobrang lumakas ang pananampalataya ko kay JesuCristo at lumakas ang aking kanaisan na sundin siya at maging masunurin sa kanyang mga kautusan. Nang tinapos ko ang aklat ng Mormon nagdasal ako para itanong sa kanya kung talagang totoo ang mga binasa ko at kung totoo ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Habang ako'y nagdasal, naramdaman ko ang espiritu santo na parang may apoy sa puso ko. Napaglaman ko na Totoo talaga ang simbahan ng Mormons at totoo ang aklat ng Mormon. Mula noon hanggan ngayon lagi kong sumusubok na sundin ang bawat kautusan ng Diyos at maging isang malakas na miyembro ng kanyang simbahan.

Personal na mga Kuwento

Paano nagbago/nakinabang ang iyong buhay sa nalalaman mo tungkol sa Plano ng Kaligayahan?

Dahil alam ko na may plano ang Ating Ama sa Langit para sa atin, di ako natatakot tungkol sa mga kahirapan o pagubok sa buhay. Kahit ang sakit ng kamatayan ay nawawala sa kaalaman na balang araw makikita ko ang lahat ng mga minamahal ko sa buhay. sobrang mapagmahal ang Ating Ama sa Langit at gusto niya na tayong lahat ay bumalik sa kanya balang araw. Alam ko na sa pamamagitan ang pasunod sa mga kautusan ng Diyos, kaya kong mabuhay para sa walang hanggan kasama ng aking pamilya at mga kaibigan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

noong bata pa ako lagi kong nakikita ang mga magulang kong naglilingkod sa mga kapit-bahay naming, kaya gusto kong maging katulad nila at katulad in Panginoong si Jesucristo. lagi akong naghahanap ng mga pagkakataon para sa paglilingkod. lagi kong iniisip kung ano ang kaya kong gawin upang maging mas katulad ni Jesucristo at maging karapat-dapat para sa lahat ng mga biyaya ng binibigay ako ng Diyos sa araw-araw. naglingkod ako bilang isang missionary sa San Pablo mission sa Pilipinas para sa dalawang taon. Natuto kong mahalin ang mga tao doon at gusto kong maramdaman nila ang kasayahan na nararanasan ko bilang isang miyembro ng simbahan ni Jesucristo.