mormon.org Pandaigdigan
Joseph Guanzon: sculpting, arts, baking, sculptures, figures, choirs, Mormon.

Hi ako si Joseph Guanzon

Tungkol sa Akin

Isa sa mga interes ko ay ang pag-uukit o "sculpting" . Bilang isang sculptor, ako ay nasisiyahan sa pag-gawa ng mga figurine lalong lalo na ng mga tao. Mahilig din akong tumingin sa iba't ibang klase ng sining tulad ng mga magagandang larawan, painting at iba pa. Isa din sa mga hilig ko ay ang pagbi-bake. Kadalasan, bilang libangan, nagbibake ako ng ibat ibang klase ng pastries tulad ng cookies, cakes, tinapay at marami pang iba. May natatanging hilig din ako sa pagtugtog ng gitara at piano at pagsali sa mga choir groups. Napaka-gandang regalo sa ating lahat ang musika at sa pamamaraang ito, marami tayong matututunan tungkol sa ating sarili at gayun din sa ibang tao.

Bakit Mormon Ako

Ako ay ipinanganak na Mormon pero napatunayan ko sa aking sarili na dapat akong manatiling ganap na gayun sapagkat alam ko na ang mga aral na ipapamuhay ko bilang isang Mormon ay totoong nakatulong sa aking paglaki. Sa patuloy kong pagsimba, pag-punta sa mga activities ng simbahan at sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon at pagdarasal kung totoo ito, naramdaman ko sa aking puso na ang mensahe na nilalaman ng Nanumbalik na Ebanghelyo ni Jesukristo sa pamamaigtan ni Profetang Joseph Smith ay totoo, at ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin, kahit pa tayo'y mahirap, mayaman, bata o matanda. Ako ay nandito para magpatotoo sa inyong lahat na ang Simbahan ni Jesukristo ng mga Banal sa Huling Araw (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) ay totoo. Na si Joseph Smith ay isang totoo at ganap na profeta ng Diyos. Na si Jesukristo ang sentro ng aming mensahe at kung tayo ay lalapit sa kanya, mababasbasan tayo gayundin ang ating mga minamahal na pamilya.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatulong sa iyo ang pagdalo sa mga serbisyo ng Simbahan?

Una sa lahat, sa pagdalo ko sa mga serbisyo ng Simbahan, marami akong nakilalang mga kaibigan na alam kong makakatulong sa akin na mas mapalapit pa kay Kristo. Sa aking pagdalo sa mga Church activities, pinapakita ko na handa akong sumunod sa kautusan ng Diyos at pinapakita ko ang aking pananampalataya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ngayon ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking kagustuhan na ibahagi ang Mensahe ng Ebanghelyo ni Jesukristo sa ibang tao. Ngayon, naninilbihan ako sa simbahan bilang isang "Full-time Missionary". Sa loob ng dalawang taon, iiwan namin lahat ng personal na interes namin, pamilya, edukasyon para pagsilbihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagbahagi ng aming mensahe patungkol sa pamilya sa iba't ibang tao. Isang paraan na masasabi ko na ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya ay ang paggiging isang mabuting tao, masunurin sa batas, ginagawa ang lahat ng makakaya para maging kapaki-pakinabang sa kapwa at higit sa lahat: sa ating mapagmahal na Diyos.